bloguez.com

Rabu, 26 Ogos 2009

Literasi Bahasa Melayu WAJ 3104 (PGRS PSV )

Literasi Bahasa

Literasi bahasa atau dalam bahasa Melayu pernah juga disebut sebagai “kenal atau celik huruf” suatu masa dahulu bermaksud kemampuan minimum untuk membaca dan menulis dalam sesuatu bahasa. Konsep literasi bahasa akan menjadi lebih meluas daripada istilah kenal huruf yang kita ketahui selama ini apabila perbincangan menyentuh tentang aspek pemahaman bacaan dan penulisan yang berkesan serta menggunakan daya pemikiran sepenuhnya dalam pembacaan.
Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bnagsa Bersatu (UNESCO) mendefinisikan seseorang yang mempunyai keupayaan literasi ialah seseorang yang dapat membaca dan menulis suatu pernyataan yang pendek dan mudah dalam kehidupan hariannya. Walaupun begitu, masih ramai yang tidak mempunyai keupayaan literasi yang dapat membantu mereka menggunakan kemahiran membaca dan menulis dalam bahasa tersebut dalam kehidupan harian mereka dengan cara yang lebih daripada memahami penulisan tersebut semata-mata. Satu tahap kemahiran literasi yang tertentu diperlukan untuk menjadikan kemahiran membaca dan menulis dalam bahasa tersebut diperlukan bagi membolehkan literasi dalam bahasa tersebut berfungsi. Tahap keupayaan membaca dan menulis bagi mengukur tahap literasi sebenarnya semakin meningkat selaras dengan peredaran masa serta meningkatnya kemajuan masyarakat menggunakan bahan bercetak dan sumber maklumat pelbagai media.
Kegiatan literasi (termasuk kegiatan mendengar, bertutur, memaca, menulis dan berfikir) dalam sesuatu bahasa ialah satu proses membina makna (Brozo, 1999). Makna dibina menerusi interaksi antara seseorang individu dengan teks serta konteks persekitaran yang dialaminya. Literasi memberi peluang kepada seseorang individu untuk menikmati dan menghargai keupayaan untuk berinteraksi dengan orang lain, dengan teks dan dengan suasana persekitrannya.


Konsep Kesediaan Membaca

Kesediaan membaca bermaksud kemampuan seseorang untuk menerima pengajaran dari segi mental, emosi dan fizikal. Secara ringkasnya, ia melibatkan sebarang aktiviti sebelum sesuatu peringkat bacaan dimulakan, samada peringkat mendirikan asas, mengukuhkan asas atau peringkat yang lebih tinggi.
Dari segi fizikal, kemampuan kanak-kanak dilihat dari sudut keupayaan alat-alat sebutannya menghasilkan bunyi-bunyi yang diajarkan, keupayaan matanya mengecam bentuk, dan keupayaan pendengarannya mengecam bunyi-bunyi.
Dari segi emosi, kemampuan kanak-kanak dilihat dari segi minatnya terhadap bahan-bahan bacaan dan minatnya untuk mendengar bacaan terutamanya bahan cerita.
Dari segi mental, kemampuan kanak-kanak dilihat dari segi keupayaannya mengingat apa yang telah diberitahu dan kebolehannya menyatakan semula apa-apa yang telah diketahuinya.
Walaupun ramai antara kanak-kanak yang masuk ke darjah satu hari ini telah dapat membaca atau sekurang-kurangnya telah dapat mengenal huruf dan ramai juga yang telah dapat membaca dengan lancar, namun sejumlah besar kanak-kanak yang masih tidak dapat membaca apabila mereka telah sampai ke darjah enam dan sesetengahnya telah masuk ke tingkatan satu. Disinilah timbulnya persoalan sama ada kanak-kanak tersebut memang tidak mempunyai kemampuan untuk “belajar” membaca ataupun bilakah masa yang sesuai bagi seseorang kanak-kanak itu mula diajar membaca.
Kedua-dua soalan ini mungkin boleh dijawab dalam dua bab yang berbeza, namun bagi ibu bapa, kedua-duanya sama penting kerana bagi golongan pertama, mereka sentiasa berharapan agar anak mereka dapat menguasai kemahiran membaca seberapa awal yang mungkin dan satu golongan lagi mahukan anak mereka dapat menguasai kemahiran membaca pada peringkat umur yang paling rendah, supaya anak tersebut dapat menguasai kemahiran dan “ilmu” yang lain di sekolah dengan seberapa awal yang boleh.
Peringkat Menyediakan Murid
Pada peringkat ini, guru hendaklah memberi perhtian kepada dua perkara penting:
1. Perasaan murid-murid
2. Bahasa murid-murid
Tujuan peringkat kesediaan:
1. supaya dapat menimbulkan kemahuan dan keinginan kanak-kanak untuk meluaskan lagi pengalamannya yang telah sedia ada.
2. melatih kanak-kanak supaya boleh memerhati sesuatu dengan baik dan cuba mengecamnya.
3. untuk memberi peluang kanak-kanak merapatkan dirinya dengan guru bagi menimbulkan keyakinan.
4. untuk membina tabiat gemar membaca dan manghargai apa yang dibaca.
Langkah untuk mancapai tujuan kesediaan membaca.
1. banyakkan bermain-main dengan kanak-kanak, misalnya berbual-bual, bersoal jawab secara tidak formal.
2. adakan pelajaran ringan seperti menyanyi, berlakon, bercerita.
3. bina asas bahasa kanak-kanak melalui pertuturan. Beri galakan dan bimbingan.
4. tambahkan perbendaharaan kata kanak-kanak dari semasa ke semasa.
Peringkat mendirikan asas bacaan
Antara perkara-perkara penting yang perlu diberi perhatian:
1. segala bahan yang hendak diajarkan hendaklah dipilih, dikawal dan disusun dengan baik. Ajarkan perkataan, rangkai kata dan ayat mudah.
2. ABBM hendkalah lengkap untuk menimbulkan minat kanak-kanak.
3. isi pelajaran hendaklah berkait rapat dengan pengalaman dan sesuai dengan perkembangan jiwa kanak-kanak.
4. gunakanlah gambar atau warna yang menarik hati untuk memberi dorongan.
5. guru hendaklah selalu memberi galakan dan bimbingan supaya tidak membunuh semangat kanka-kanak untuk terus belajar membaca.
6. guru hendaklah memikirkan kaedah dan teknik mengaar yang sesuai dan berkesan.

Aktiviti Kesediaan Membaca
Syed Abu Bakar (1994) mengkategorikan aktiviti kesediaan membaca kepada dua, peringkat prabacaan dan peringkat bacaan. Peringkat prabacaan meliputi kemahiran pengamatan pendengaran, kemahiran pengamatan penglihatan, aktiviti koordinasi psikomotor, latihan menajamkan daya ingatan dan latihan bahasa pertuturan. Peringkat bacaan pula meliputi kemahiran mengenal abjad hingga membaca ayat.
Untuk mencapai tujuan ini, aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam Buku Sumber Bahasa Malaysia Tahun 1 (1983) boleh dijadikan panduan.
AKTIVITI PENGAMATAN PENGLIHATAN
Aktiviti Pengamatan Penglihatan 1
Menghimpun gambar benda maujud yang sama jenis, warna dan saiz.
Bahan
Pelbagai gambar kereta, baju, buku.
Aktiviti Murid
Murid mengelaskan gambar yang telah dicampuradukkan oleh guru. Aktiviti ini dilaksanakan secara individu, kelas dan kumpulan.
Aktiviti Pengamatan Penglihatan 2
Menggunting dan menampal berbagai gambar mengikut tajuk di papan kenyataan atau di buku skrap kelas.
Bahan
Gambar benda hidup, benda bukan hidup, benda yang boleh dimakan, benda yang tidak boleh dimakan, pakaian dan alat tulis-menulis.
Aktiviti Guru / Murid
1. Guru berbincang dengan murid tentang benda hidup dan benda bukan hidup.
2. Murid menyebut ‘benda hidup’ atau ‘benda bukan hidup’ sebagai respons terhadap kad benda yang diimbaskan oleh guru.
3. Guru memberi murid kad gambar dan murid melekatkan kad itu di papan kenyataan mengikut tajuknya seperti benda hidup, pakaian, alat tulis-menulis dan lain-lain.
4. Murid menggunting gambar dan menampalkannya dalam buku skrap mengikut tajuk tertentu.
AKTIVITI PENGAMATAN PENDENGARAN
Aktiviti Pengamatan Pendengaran
Mengetuk benda satu persatu untuk mendapatkan pelbagai bunyi dan mengecam perbezaan bunyinya.
Bahan
Paku, tin, batang kayu, meja, tempurung, batu
Aktiviti Guru / Murid
1. Guru memperkenalkan benda-benda yang menghasilkan bunyi seperti tin, paku, tempurung, batang kayu, meja dan batu.
2. Guru mengetuk benda itu satu persatu beberapa kali dan murid mendengarnya.
3. Guru mengetuk dua benda yang berlainan. Murid menyatakan sama ada bunyi benda itu sama atau tidak.
4. Murid menyanyi lagu ‘Mari Bergembira’ dengan meniru nyanyian daripada pita rakaman atau nyanyian guru sendiri.
AKTIVITI PERGERAKAN TANGAN DAN MATA
Aktiviti Pergerakan Tangan dan Mata
Membentuk benda daripada plastisin, tanah liat atau bubur kertas dan lain-lain.
Bahan
Plastisin, tanah liat, dan bubur kertas
Aktiviti Guru / Murid
1. Buat satua atau dua benda daripada bahan yang diberi sebagai contoh.
2. Berikan bahan kepada murid dan minta mereka membentuk benda atau model yang disukainya.
3. Minta murid menceritakan hasil kerja mereka.


ASAS MEMBACA –KAEDAH PANDANG DAN SEBUT
1. Nyatakan konsep membaca menggunakan kaedah pandang dan sebut
• Membunyikan perkataan atau rangkai kata berdasarkan pengalaman melalui gambar
• Membunyikan ayat melalui gambar yang ada cerita

2. Huraikan cara perlaksanaan:
a. Menyebut perkataan
Kaedah ini dikenali sebagai kaedah perkataan. Mengecam dan mengenal perkataan dengan memandang keseluruhannya. Setelah perkataan dicam, perkataan tersebut tidak dibunyikan dan dieja tetapi terus disebut. Pada peringkat permulaan, perkataan-perkataan yang disampaikan mengikut kaeadah ini disertakan dengan gambar.

b. Mencerakinkan perkataan menjadi suku kata
Kaedah ini dikenali sebagai kaedah rangkai kata. Cara ini ialah satu cara yang berlainan atau berlawan prinsipnya dengan cara menyebut perkataan. Cara ini berdasarkan prinsip analisa atau cerakin atau dengan perkataan lain mencerai-ceraikan satu bahagian yang besar kepada bahagian-bahagian yang kecil. Misalnya dalam mengajar ayat; Nina ada baju merah

BIL PENDEKATAN CERAKINAN CONTOH
1 Perkenalkan ayat Nina ada baju merah
2 Perkenalkan rangkai kata Baju merah, Nina ada
3 Perkenalkan perkataan Nina, ada, baju, merah
4 Perkenalkan suku kata Ni, na, da, ba, ju, me
5 perkenalkan huruf A, b, c, d, e,

c. Membaca ayat
Kaedah ini juga dikenal sebgai kaedah ayat. Kanak-kanak diminta mengecam terus ayat-ayat yang pendek dan mudah dengan tidak mengeja satu-satu perkataan yang terkandung di dalamnya. Setelah mengecam, kanak-kanak diminta terus membaca. Pengulangan serta latih tubi perlu diperbanyakkan.


ASAS MEMBACA – KAEDAH ABJAD

1. Nyatakan konsep kaedah abjad
Kanak-kanak dilatih menyebut dan menghafal nama-nama huruf a hingga z terlebih dahulu sebelum diajar membaca perkataan.

2. Huraikan cara perlaksanaan:
a. Menyebut nama huruf
Melalui kaedah ini, kanak-kanak diajar menyebut dan menghafal huruf-huruf ‘a’ hingga ‘z’ mengikut susunan.
b. Mengeja suku kata
Kaedah ini adalah lanjutan daripada kaedah abjad. Penekanan diberikan pada huruf konsonan dan vokal (K dan V). Huruf konsonan dicantumkan dengan huruf vokal, menjadi suku kata (KV). Suku-kata suku-kata tersebut digabungkan pula menjadi perkataan. Pada peringkat permulaan, perkataan bersuku kata terbuka diperkenalkan (cth; buku, baca dan saya)
c. Mengeja perkataan dan frasa
Kaedah ini amat popular dalam pengajaran bacaan Bahasa Inggeris dan juga dikenali sebagai ‘Kaedah Pandang dan Sebut’. Perkataan diperkenalkan kepda kanak-kanak melalui kad-kad perkataan. Sambil menunjukkan kad imbasan murid diminta menyebut perkataan-perkataan tersebut beberapa kali.

3. Jelaskan ciri-ciri pemilihan dan penggunaan bahan bantu mengajar bagi kaedah tersebut
• Kad suku kata
• Kad perkataan
• Kad ayat
• Carta cerita pendek ( Big Book )

KAD SUKU KATA
ja + lan = jalan
Tulisan berwarna di atas menunjukkan gabungan suku kata KV + KVK.
ja berwarna biru
lan berwarna merah
Penggunaan tulisan berwarna pada setiap perkataan juga adalah penting. Ia bertujuan untuk memudahkan kumpulan sasaran mengenal pasti dan membezakan antara suku kata KV dan KVK. Malahan penggunaan warna pada suku kata juga dapat memudahkan murid untuk mengeja ataupun membaca sesuatu perkataan yang diberi. Secara tidak langsung, aktiviti ini dapat membantu murid membaca cepat .

KAD PERKATAAN
memasak
tembikai

Kad ini masih lagi menggunakan tulisan berwarna supaya murid dapat menyebut suku kata berdasarkan warna tertentu pada perkataan tersebut. Pengkaji dapat melihat peningkatan murid yang tidak perlu mengeja apabila diberi kad-kad perkataan ini.

KAD AYAT
1. Ibu memasak nasi lemak di dapur.
2. Hobi kakak saya membaca buku cerita.
3. Adik saya gemar melukis gambar pemandangan
4. Lawatan ke Zoo Melaka telah dibatalkan


ASAS MEMBACA-KAEDAH FONETIK

1. Nyatakan konsep kaedah fonotik
Melalui kaedah ini, bunyi-bunyi yang berkait dengan huruf-huruf diperkenalkan terlebih dahulu. Bunyi-bunyi hurfu digabungkan menjadi perkataan.

2. Huraikan cara pelaksanaan.
a. Membunyikan huruf
Murid-murid diajar membunyikan huruf-huruf konsonan dan vokal berdasarkan bunyi-bunyi yang berkait dengan huruf tersebut.
Contoh: - ‘a’ disebut ‘a’, ‘i’ disebut ‘i’ (huruf vokal disebut seakan sama seperti kaedah abjad)
- ‘b’ disebut ‘beh’, ‘c’ disebut ‘ceh’, ‘k’ disebut ‘keh’.

b. Membatang dan membunyikan suku kata
Melalui kaedah ini, murid-murid membatang suku kata daripada huruf-huruf konsonan dan vokal. Bagi peringkat permulaan, penggunaan suku kata terbuka lebih digalakkan.
Contoh:
‘ba’, ‘ka’, ‘ju’, ‘ki’, ‘ma’, ‘ta’, ‘be’, ‘se’
Kemudian, murid-murid diajar untuk membunyikan suku kata – suku kata tersebut mengikut bunyi-bunyi yang telah ditetapkan.

c. Membunyikan perkataan / frasa / ayat
Bagi kaedah ini, murid-murid diajar membina perkataan dengan menggunakan suku kata - suku kata yang telah dipelajari. Kemudian, murid-murid diajar untuk membunyikan suku kata – suku kata tersebut menjadi satu perkataan yang bermakna.


Contoh:
‘ba + ju = baju’
‘ka + ki = kaki’
‘ma + ta = mata’

3. Pemilihan Bahan Bantu Mengajar
Kad Huruf
‘a’ / ‘A’
‘b’ / ‘B’
‘c’ / ‘C’
Pada peringkat awal, murid-murid diajar huruf kecil terlebih dahulu sebelum diperkenalkan dengan huruf besar. Penggunaan warna pada kad-kad huruf digalakkan agar dapat menarik minat murid.

Kad Suku Kata
bu + ku = buku
da + du = dadu
Penggunaan kad suku kata dimulai dengan suku kata terbuka dahulu iaitu KV + KV atau V + KV. Huruf-huruf dalam setiap suku kata diwarnakan bagi memudahkan murid-murid membezakan V dan KV.

Kad Perkataan
kereta
kerusi
Kad perkataan masih menggunakan suku kata berwarna supaya murid dapat membezakan suku kata yang membentuk perkataan tersebut.
#Sila buat rujukan lain untuk memahami tajuk di atas.

2 ulasan: