Selasa, 17 Mei 2011

nota tambah BMM 3117

a) Teknik latih tubi

• Teknik latih tubi ialah aktiviti pengulangan fakta-fakta atau kecekapan yang dipelajari.
• Tujuannya untuk mencapai taraf penguasaan kemahiran di sampimg menjamin kekekalannya.
• Teknik ini sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Melayu
• Boleh digunakan untuk mencapai sesuatu kemahiran seperti kemahiran menyebut perkataan, ayat-ayat, atau mengingat fakta-fakta penting.
• Melalui teknik ini pelajar akan mengalami proses mendengar, melihat, memikirkan maksud perkataan-perkataan serta tugasnya dalam situasi yang penggunaan perkataan-perkataan itu.
• Berasaskan pengajaran bahasa dengar dan sebut (audiolingual) yang biasanya digunakan dalam pengajaran bahasa kedua.

Mengikut teknik ini, perhatian akan diberikan kepada 5 aspek kebolehan menggunakan bahasa iaitu :
• Sebutan - Menyebut patah perkataan atau suku kata dengan betul termasuk intonasi yang membawa makna dalam sesuatu situasi.
• Tatabahasa - Penggunaan bahasa yang tepat mengikut hukum bahasa daripada semua aspek.
• Perbendaharaan kata - Meluaskannya dengan penggunaan imbuhan yang sesuai mengikut konteksnya dalam situasi tertentu.
• Kefasihan - Menggunakan perkataan lain dengan cara spontan tanpa memikirkan apakah maksudnya.
• Kefahaman – latihan memahami soalan dan memberikan jawapan yang wajar.

Teknik ini dikenali juga dengan teknik menghafaz. Antara kelemahan teknik ini ialah teknik ini mengehadkan kebebasan berfikir dan menumpukan daya kreativiti murid. Namun begitu, teknik ini amat berguna dan sesuai untuk isi kandungan pengajaran yang memerlukan ikutan dan ulangan.

b) Teknik Simulasi

• Simulasi ditakrifkan sebagai satu situasi yang diwujudkan hampir menyerupai keadaan sebenar yang memerlukan pelajar berinteraksi sesama sendiri berdasarkan peranan masing-masing bagi membuat keputusan menyelesaikan masalah, isu, atau tugasan semula.
• Melalui teknik ini para pelajar dapat menggunakan kemahiran belajar seperti mengumpulkan maklumat, menjalankan temu ramah dengan individu tertentu, dan mencatat isi penting.
• Dalam proses ini pelajar digalakkan untuk memberi pendapat, cadangan, membuat keputusan, dan menyelesaikan masalah berdasarkan peranan yang dipertanggungjawabkan. Memberi peluang kepada pelajar mengalami sendiri situasi dan masalah.
• Melalui teknik ini pelbagai kemahiran dapat digabungjalinkan dan dipertingkatkan terutamanya dalam kemahiran lisan membaca dan menulis.
• Dapat menwujudkan pelabagi aktiviti menarik yang menjadi sumber motivasi kepada pelajar untuk meneruskan proses pengajaran dan pembelajaran.

c) Teknik Permainan
• Main peranan bermaksud melakonkan sesuatu situasi, masalah, atau peristiwa yang dianggap penting.
• Pelajar diberi peranan dan bertindak sebagai watak yang ditentukan dalam satu situasi yang disediakan.
• Main peranan ialah dramatisasi yang tiada kaitan atau penghafalan skrip. Melalui teknik ini pelakon cuba menyelesaikan atau menjelaskan situasi kepada pelajar lain supaya mempraktikan kepada diri mereka berdasarkan peranan yang dimainkan secara spontan.
• Proses ini biasanya dimulakan dengan pemikiran masalah yang sesuai. Masalah ini dikemukakan kepada pelajar dengan cara membacakannya atau memperlihatkannya melalui filem, televisyen, mendengar rakaman, dan sebagainya.

d) Teknik Sumbang Saran

• Teknik ini dikenali juga sebagai percambahan fikiran (brainstorming) yang merupakan satu sesi perbincangan yang membolehkan setiap ahli kumpulan menyumbangkan pendapat dan idea.
• Boleh didekati sebagai aktiviti permainan bahasa pada peringkat sekolah rendah dan berkembang menjadi aktiviti perbincangan yang lebih serius dan kompleks pada peringkat sekolah menengah, universiti, dan latihan profesional.
• Menekankan pengeluaran idea daripada pembelajaran yang kreatif dan bukan pembelajaran secara analitis.
• Topik perbincangan sesuai dengan kebolehan dan minat murid.
• Garis panduan guru haruslah ringkas dan jelas.
• Semua cadangan dan idea yang dikemukakan haruslah dicatat untuk dibincangkan dalam sesi umum.
• Setiap kumpulan mestilah memilih pengerusi yang betul-betul layak.
• Setiap ahli diberi peluang untuk mengemukakan cadangan.
• Pelajar digalakkan menyumbang seberapa banyak idea.
• Suasana perbincangan yang tidak formal hendaklah diwujudkan.
• Pastikan peruntukan masa untuk sesi sumbang saran adalah patut dan mencukupi.
• Digalakkan menggunakan prinsip 5WH (What? Why? Who? Where? When? How? )
• Cadangan dan idea yang dikemukakan tidak boleh dikritik.
• Setiap kumpulan dimestikan mempunyai ahli yang pelbagai kebolehan.e) Teknik Permainan Bahasa

• Permainan bahasa ialah salah satu cara dalam mempelajari bahasa melalui teknik permainan.
• Penglibatan dalam permainan memberi peluang kepada pelajar memperoleh latihan intensif, pembelajaran bermakna, dan sebagai alat dianogstik.
• Kebanyakan aktiviti yang dijalankan akan menggunakan pelbagai kemahiran berbahasa pelajar antaranya kemahiran mendengar, bertutur, membaca, dan menulis.

Permainan bahasa mempunyai hala tuju yang bertepatan dengan kemahuan dalam sistem pendidikan negara amnya dan Falsafah Pendidikan Negara khasnya. Ia diintepretasikan melalui objektif tersirat dalam permainan bahasa tersebut iaitu :
• merangsang interaksi verbal pelajar,
• menambah kefasihan dan keyakinan,
• menyediakan konteks pembelajaran,
• bertindak sebagai alat yang dapat mengikis rasa bosan, dan
• bertindak sebagai alat pemulihan, pengukuhan, dan penggayaan.

f) Teknik Soal Jawab

• Merupakan teknik yang paling lama dan paling popular digunakan dalam bidang pendidikan
• Pemilihan teknik ini bukan kerana ia mudah dilaksanakan, tetapi ia adalah bentuk yang berupaya mewujudkan interaksi guru dengan murid secara berkesan.
• Teknik ini dilaksanakan dengan cara guru mengemukakan soalan yang berkaitan dengan isi pelajaran dan pelajar dikehendaki memberi tindak balas yang sewajarnya.
• Soalan yang dikemukakann memerlukan pelajar berfikir di samping dapat menguji dan menilai apa yang diajar.

Tujuan utama teknik soal jawab ialah :
• Untuk mengesan pengetahuan berbahasa murid
• Untuk menggalakkan pelajar berfikir secara kreatif, inovatif, logik, dan kritis.
• Untuk mendorong pelajar menyusun dan menghuraikan bahan yang diajar.
Soalan yang terancang dan bermutu dapat membantu menajamkan pemikiran pelajar di samping dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih dinamik dan berkesan.

g) Teknik Bercerita

• Merupakan salah satu teknik yang sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian pelajar.
• Latihan pemahaman, perluasan perbendaharaan kata, dan tatabahasa dapat disampaikan.
• Dapat meningkatkan penguasaan kemahiran mendengar, bertutur, membaca, dan menulis dalam kalangan pelajar.
• Perkembangan cerita hendaklah diberi perhatian agar ada peringkat permulaan, kemuncak, dan kesudahan cerita. Perhatian perlu diberi kepada teknik persembahan, suara, gerak laku, dan kawalan mata.
• Suara memainkan peranan yang penting yang harus dikawal supaya jangan mendatar dan tidak menimbulkan kebosanan.

Langkah-langkah dalam persediaan teknik bercerita ialah :
• Pilih cerita yang sesuai dengan umur, kecerdasan, dan minat murid. Kemudian, sesuaikan pula dengan isi pelajaran yang hendak disampaikan.
• Kaji cerita itu dan cuba masukkan aspek bahasa.
• Hafazkan frasa atau ayat penting.
• Latih bercerita seolah-olah guru berada dihadapan murid sekurang-kurangnya sekali sebelum menggunakan teknik ini.
• Guru bercerita dalam keadaan yang selesa.
• Guru boleh menggunakan gambar, objek sebenar, atau BBM lain.
• Sediakan kad perkataan, frasa, atau ayat yang berkaitan dengan aspek bahasa yang hendak disampaikan.

h) Teknik Drama

• Sering digunakan dalam kaedah komunikatif dan kaedah yang berasaskan pendekatan induktif iaitu kaedah terus, elektif, dan audiolingual.
• Tujuan utama adalah untuk melatih pelajar menggunakan unsur bahasa, unsur paralinguistik (jeda, nada, dan intonasi) dan bukan linguistik (mimik muka, gerak tangan, kepala, dan dan lain-lain) dengan berkesan dalam sesuatu interaksi bahasa atau perbuatan.
• Penggunaannya dapat mendorong dan merangsang pelajar untuk menghubungkan perasaannya dengan mata pelajaran yang dipelajarinya.
• Pelajar bebas meluahkan sesuatu, membuat penemuan, memberi dan berkongsi sesuatu.
• Drama berperanan sebagai ragam pembelajaran iaitu sebagai salah satu alat bantu pengajaran dan pembelajaran.
• Dapat menimbulkan keseronokan dan keberkesanan pembelajaran kepada pelajar, di samping dapat menyuburkan sahsiah pelajar.

i) Teknik Inkuiri

• Teknik ini dikenali sebagai teknik tinjau siasat.
• Merangkumi aspek-aspek soal selidik untuk mendapatkan jawapan atau kesimpulan yang berorientasikan masalah.
• Dapat menimbulkan daya refleksi di kalangan pelajar.
• Merupakan satu kaedah pengajaran bahasa yang dinamik untuk menimbulkan minat dan daya kreativiti di kalangan pelajar kerana pelajar sering mengemukakan soalan ‘bagaimana’. Oleh itu, ia dapat melatih pelajar mengemukakan pelbagai soalan.
• Ciri lain yang terdapat dalam teknik ini termasuklah memberi latihan yang sebenar dalam proses kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis.

Pengendalian teknik inkuiri ialah :
• Proses mengenali masalah
• Mengkaji ramalan
• Mengumpul maklumat
• Menganalisis
• Membuat rumusan4.5.10 Teknik Perbincangan
• Teknik perbincangan didefinisikan sebagai satu aktiviti mengeluar dan mengulas pendapat tentang sesuatu tajuk. Tujuannya untuk melatih pelajar mengeluarkan fikiran dan pendapat dengan bernas (Kementerian Pendidikan 1990:85).
• Teknik perbincangan ialah satu aktiviti pengajaran dan pembelajaran berbentuk perbualan dan dilakukan dalam kalangan pelajar di bawah penyeliaan dan kawalan seorang guru.
• Melibatkan aktiviti perbincangan antara pelajar secara bekerjasama dalam mengeluarkan pandangan masing-masing tentang sesuatu perkara atau topik yang diberi. Misalnya bermesyuarat, forum, seminar, bengkel, bahas dan debat.
• Dalam perbincangan ini akan memberi peluang dan ruang bagi mereka untuk bercakap terutama dalam aktiviti separa formal. Latihan sebegini bukan sahaja sekadar mempertajam minda malah dapat melatih kepetahan pelajar untuk bercakap dan mengeluarkan pendapat.
• Peranan guru akan berubah-ubah kerana aktiviti ini dikendalikan oleh pelajar sendiri.
Teknik perbincangan boleh dijalankan mengikut langkah-langkah berikut :
• Guru menarik perhatian murid kepada tajuk perbincangan yang akan dijalankan.
• Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan dan kemudian memilih seorang ketua yang boleh dipertanggungjawabkan untuk memastikan semua aspek perbincangan dapat dijalankan dan dicapai.
• Guru kemudian menugaskan setiap kumpulan mendapatkan maklumat dengan cara berbincang dengan ahli kumpulan.
• Ketika perbincangan guru harus bergerak dari satu kumpulan ke satu kumpulan yang lain, menegaskan perkara yang perlu dibincangkan dan mengarahkan perbincangan menghala ke arah perkara yang betul.
• Setelah tamat perbincangan guru boleh meminta laporan daripada setiap kumpulan. Hasil perbincangan boleh dicatatkan di papan tulis mengikut apa yang penting. Setelah dibincang guru bolehlah menjalankan aktiviti penulisan dan sebagainya.4.5.11 Teknik Forum
• Forum merupakan satu sesi perbincangan yang melibatkan beberapa ahli panel untuk mencanai fikiran dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu tajuk dan dijalankan secara formal.
• Teknik berforum merupakan salah satu aktiviti lisan yang sesuai, yang membolehkan pelajar berkongsi pengetahuan dan pengalaman secara langsung untuk meningkatkan kemahiran menyampaikan idea dan fikiran dengan jelas, objektif, kreatif dan rasional.
• Untuk menjayakan aktiviti ini, tajuk forum yang dipilih haruslah mudah, menarik dan mencabar selaras dengan kemahiran, pencapaian serta peringkat umur pelajar.
• Persediaan yang rapi perlu dibuat sama ada sebelum, semasa dan selepas aktiviti.
4.5.12 Teknik Perbahasan
• Bahas ialah pengucapan sama ada menyokong atau membangkang sesuatu pendirian dengan alasan yang logik dan idea yang tersusun.
• Teknik perbahasan ini sesuai diajar untuk semua peringkat pelajar di sekolah menengah.
Antara manfaat teknik ini ialah :
• Memperkembangkan kecekapan berkomunikasi dengan berkesan
• Melatih berfikir dengan pantas dan melahirkan buah fikiran dengan tepat dan teratur
• Menguasai kemahiran berbahasa dengan menggunakan struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai.
• Mengemukakan hujah secara rasional, kritis dan kreatif.
• Melatih kemahiran mendengar, menaakul, berhujah dan membidas.
• Guru perlu mengambil inisiatif sendiri untuk memupuk kebolehan berbahas dalam kalangan pelajar.
• Perkembangan kebolehan berbahas dengan sendirinya akan membawa kepada perkembangan kemahiran berbahasa, perkembangan mental yang positif, peningkatan ilmu dan pemupukan sifat-sifat kepimpinan.

4.5.13 Teknik Kuiz

• Diperkenalkan pada tahun 1940 di England melalui Perbadanan Penyiaran British (B.B.C).
• Aktiviti kuiz bermula di negara ini setelah dimasukkan dalam masa pembelajaran Bahasa Inggeris di sekolah Inggeris dan diikuti di sekolah Melayu.

Tujuannya ialah :
• Guru dapat mengukuhkan pengajaran dan memantapkan pemahaman pelajar mengenai topik tertentu.
• Pelajar dapat mengulang kaji sambil bergembira.
• Pelajar dapat melupakan permasalahan mereka dengan mengemukakan soalan secara teka-teki.
• Pelajar dapat belajar kaedah cara berfikir yang baru.
• Membantu pelajar memahami sistem Bahasa Melayu terutama dari segi bentuk, makna dan penggunaan bahasa yang tepat.

Terdapat 2 bentuk pengajaran dan pembelajaran bahasa melalui teknik ini iaitu :
• Dijalankan secara spontan pada peringkat permulaan, perkembangan dan penutup. Ini bermakna kuiz dapat dijadikan sebagai aktiviti rangsangan, penggayaan, pemulihan dan pengukuhan.
• Kuiz sebagai aktiviti pertandingan meliputi pertandingan antara pelajar.

4.5.14 Teknik Permainan Bahasa

Permainan bahasa merupakan aktiviti pengajaran pembelajaran yang mengandungi unsur bermain yang menggembirakan. Aktiviti ini dijalankan dengan menggunakan bahan-bahan tertentu dan daya kreativiti pelajar untuk mewujudkan suasana belajar yang menyeronkkan, bersahaja dan bermakna.

Jenis-jenis permainan bahasa digolongkan mengikut tumpuan kemahiran tertentu.
KEMAHIRAN AKTIVITI
Mendengar Mengecam, meneka bunyi tertentu atau penyataan yang diberikan.
Bertutur Menceritakan kembali cerita yang didengar, main teka teki, meneka tokoh, membisik pesanan atau nyayian-puisi.
Membaca Membaca teks sastera, menyesuaikan gambar dengan cerita atau silang kata.
Menulis Menulis dialog berdasarkan teks atau kartun, menulis sinopsis, membina ayat dll.

Bentuk permainan bahasa: ‘Permainan bahasa terdiri daripada dua bentuk.

• Bentuk pertandingan
• Bentuk penghayatan kendiri.

Langkah pelaksanaan:

Sebelum:
• Menentukan jenis permainan
• Cara permainan ( innndividu, pasangan, kumpulan )
• Syarat permainan masa, bahan, peraturan, petugas.

Semasa:
 Peringkat awal, induksi set.
 Peringkat pertengahan langkah pengajaran.
 Peringkat akhir kemahiran pengukuhan

Selepas:

 Menentukan semua bahan disimpan semula.
 Perbincangan guru-pelajar.

4.6 Rumusan

Kesimpulan daripada penerangan serta perbincangan kita di atas dapatlah dikatakan bahawa perkembangan teknologi komputer dalam pendidikan akan terus berkembang pesat. Perkembangan pesat teknologi digital akan terus memberi suntikan kepada sektor pendidikan. Teknologi komputer akan menjadi pengupaya penting dalam proses pendidikan. Teknologi ini penting untuk menyediakan pelajar-pelajar bagi menghadapi era maklumat.

Sabtu, 14 Mei 2011

Cinta bukan untuk ku

Kita bercinta sejak lahir.Sudah terlalu banyak definisi tentang cinta. Terutama filem-filem hindustan. Cinta telah diberikan mekap yang cukup mengasyikkan.Cinta suatu perasaan yang sukar digambarkan melalui kata-kata. Ia hanya dapat dinikmati secara mengalaminya sendiri. Cinta tidak dapat dipelajari tetapi dialami. Uniknya cinta kerana ia jelmaan kasih sayang yang teragung. Manusia membina sahsiah di muka bumi bermodalkan kasih sayang dan cinta.

Cintalah segalanya bagi orang yang sedang bercinta. Cinta menjadi jambatan penghubung kepada dua hati yang asalnya terpisah dan saling tidak mengerti.

Cinta adalah motivasi terbaik manusia. Manusia telah ditebarkan di muka bumi dengan dibekalkan rasa cinta. Cinta telah menemukan kembali adam dan hawa. Melalui cintalah manusia membina sahsiah dan menjadikan alam ini tempat yang terbaik untuk didiami.

Jika cinta sudah tiada di hati anda, tandanya salah satu dari nikmat Allah telah tercabut daripada anda. sedang cinta salah satu nikmat teragung Allah terhadap hambanya. Jika anda sudah tidak dapat menghargai cinta tandanya nilai kemanusiaan anda sudah nula terhakis. Ketiadaan cinta di hati anda bakal merubah seluruh kehidupan anda.

Orang yang tiada perasaan cinta adalah orang yang telah kehilangan motivasi dalamannya. cinta seharusnya melahirkan tindakan yang melambangkan kelembutan, kasih sayang dan kebijaksanaan terutama dalam membuat keputusan berhubung dengan insan-insan berlawanan. Cinta adalah kenderaan menuju kebahagiaan.

Suburkanlah rasa cinta sebagaimana ia bermula dan sentiasa. saat bermulanya cinta adalah rasa teragung yang dirasai oleh setiap manusia. Inilah rasa yang tiada perkataan dapat menceritakannya. Tatkala itu cinta benar-benar menjadi motivasi yang terhebat. andainya lautan api direntangkan di tengah-tengah, masih sanggup direnangi untuk menggambarkan betapa cinta begitu memotivasi dan perlu bukti. Tiada lagi rasa teragung kecuali cinta.

Cinta melambangkan kegembiraan, keseronokan, kepuasan, kenikmatan dan semua rasa yang muluk-muluk dan sukar digambarkan dengan perkataan. Manusia yang beruntung adalah manusia yang meniti di atas cinta, memperolehi cinta untuk menyedari kedudukannya sebagai insan kerdil di bawah kebesaran Allah.

Biar tinggi martabat cinta, ada cinta yang seolah-olah telah hilang keramatnya. Adakalanya cinta yang suci dan penuh makna itu menjadi barang terbuang, berciciran di mana-mana, dilorong-lorong, di bawah rimbunan pepohon dan apatah lagi apabila malam telah melabuhkan tirainya. Manusia-manusia durjana berebut-rebut mengutip bunga cinta yang berkeliaran dan bersimpang siur itu. Harga diri dipertaruhkan dan dicagarkan hingga akhirnya menjadi habuan nafsu yang tidak mengenal iman dan kehormatan.

Entah di mana silapnya cinta yang sepatutnya menjadi lambang kebahagiaan, kedamaian dan keamanan manusia sejagat adakalanya menjadi pemusnah. Cinta hadir daripada ketrampilan pemilik cinta itu sendiri. Seorang lelaki yang benar-benar jatuh cinta dan mencintai seorang waanita akan menunjukkan sikap, penampilan serta gerak laku yang sentiasa menyakinkan insan yang dicintainya itu.

Cinta yang murni adalah pemangkin kepada kehidupan yang penuh bahagia. Sebgaimana ia bermula, cinta seharusnya berkekalan sedemikian rupa sehinggalah ke penghujungnya. Cinta tidak harus dinodai oleh perlakuan-perlakuan kejam, tidak bermoral dan juga yang mencarik kesucian cinta itu sendiri. Andainya cinta boleh dikekalkan sebagaimana ia bermula, bahagia adalah jawapan untuknya.

Kejayaan sesebuah perhubungan memang banyak bergantung kepada suci dan murninya cinta yang dipermodalkan. selama mana cinta dapat dipertahankan pada kedudukannya selama itulah bahagia akan menjadi penghias yang terindah. Apabila cinta sudah tidak dihargai, kehidupan akan berpaling ke tahap terendah. Jawapannya derita tanpa penyudah.

Tanpa perlu mengeluarkan sebarang bayaran, cinta sudah ada dalam setiap insan. Cinta sudah dibekalkan sebagai modal termahal untuk dirasai dan diberikan kepada individu yang berhak. Meniti di atasnya bererti meniti di atas bahagia.

Tiada lagi suatu rasa pun yang boleh memotivasikan manusia kecuali rasa cinta dan bahagia. Dengan cinta gunung kelihatan rendah untuk didaki. Dengan bahagialah lembah kelihatan cetek untuk dituruni. Dengan cinta dan bahagialah matlamat kehidupan insan menjadi sempurna. Tanpa kedua-duanya, semua kelihatan tercabut dari hasrat, kehendak, sasaran, target dan cita-cita yang murni.

Cinta ibarat cahaya, bukan pencetus masalah dan pembawa derita. Tidak perlu berkorban kehormatan untuk cinta kerana cinta yang benar-benar suci dan semulajadi menjadikan pemiliknya bertambah matang, dewasa, beriman malah berperibadi mulia.

Cinta murni sentiasa mampu memandu manusia melepasi semua halangan demi kecemerlangan. Cinta telah membuatakan manusia bangkit membina kehidupan yang terbaik. Alangkah bodohnya orang yang menjadikan cinta jambatan untuk membina kesusahan.

Jika cinta dijelmakan dalam diri ia begitu memotivasi. Jika diberikan kepada seseorang ia ibarat menghadiahkan sebukit emas untuknya. Jika dijelmakan dalam rumah tangga, jawapannya adalah kerukunan dan persefahaman yang berpanjangan.

Begitulah seharusnya cinta………..

Petikan Artikel motivasi oleh dari. HM Tuah Iskandar Al-Haj

Jumaat, 13 Mei 2011

Nota 5 P - untuk bacaan dan folio BMM 3117

Modul – zaman rasa / zamankasih@gmail.com

KONSEP 5P

Apakah yang dimaksudkan dengan konsep 5P? 5P ialah strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di peringkat sekolah rendah. 5P juga satu saranan supaya bidang kemahiran atau bahan pengajaran dan pembelajaran disampaikan secara bersepadu dan tidak secara berasingan. 5P menekankan penggabungjalinan , penyerapan, penilaian, pengayaan, dan pemulihan.


5.1 Penggabungjalinan

Apakah yang anda faham tentang penggabungjalinan?

Penggabungjalinan ialah satu sesi pengajaran dan pembelajaran yang menyarankan supaya bidang kemahiran yang berkait rapat atau bahan pengajaran yang mempunyai urutan yang baik tidak disampaikan secara berasingan. Strategi ini berhasrat untuk menjadikan aspek kemahiran saling memperkukuh dan bahan pengajaran saling melengkapi. Dalam hal ini, sesi pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih bererti.

Tujuan strategi penggabungjalinan seperti yang berikut:

a. Kemahiran dapat dikuasai secara serentak.
b. Bentuk pengajaran lebih menarik dan berkesan.
c. Berpeluang untuk menggunakan kemahiran secara semula jadi.
d. Aktiviti melibatkan pelbagai kemahiran dan ramai pelajar.

Prinsip-prinsip penggabungjalinan

• Mudah ubah, bergantung kepada matlamat dan objektif yang hendak dicapai.
• Guru mesti tahu apa dan berapa kemahiran yang ingin digabung-jalinkan.
• Kemahiran fokus dan sampingan hendaklah dirancang dengan baik.
• Berdasarkan kebolehan dan pencapaian pelajar.

Bentuk-bentuk penggabungjalinan

Ada 3 bentuk penggabungjalinan :

• Penggabungjalinan kemahiran
• Penggabungjalinan bahan
• Penggabungjalinan aktiviti

1. Penggabungjalinan Kemahiran

2. Penggabungjalinan Aktiviti

Anda boleh mengabungjalinkan sekurang-kurangnya dua aktiviti atau lebih mengikut keperluan dan kesesuaian. Aktiviti-aktiviti itu merangkumi aspek lisan, bacaan dan kefahaman, dan tulisan.


Aktiviti


Lisan
Bacaan dan Kefahaman Tulisan

Berbual
Berbincang
Bertemu ramah
Berbahas
Berceramah
Bercerita
Berlakon

Memaham
Mengesan isi penting
Meringkas
Membuat ayat
Memberi makna
Menghurai ungkapan
Esei
Laporan
Ulasan
Ucapan
Arahan
Iklan
Mencatat isi


Untuk melaksanakan penggabungjalinan,anda perlu merancangkannya dengan aktiviti-aktiviti yang mempunyai urutan yang baik.
Contoh:

a. Berceramah → mencatat isi
b. Bercerita → berbincang → menulis karangan
c. Membaca → mengesan isi → mengulas → menulis ulasan

3. Penggabungjalinan Bahan

Penggabungjalinan ini memberikan tumpuan kepada bahan atau tema pengajaran dan pembelajaran. Bahan itu boleh terdiri daripada bahan utama atau bahan sokongan. Perancangan harus dibuat bagi menentukan bahan yang dipilih sesuai dengan keperluan, pengalaman, dan tahap pencapaian murid. Antara bahan yang boleh digabungjalinkan itu adalah seperti yang berikut:

Bahan

Bahan utama
(Petikan) Bahan sokongan
(Bahan rangsangan) Bahan lisan
(Rakaman)

Rencana
Laporan
Berita
Ucapan
Komentar
Pengumuman
Ulasan
Iklan

Gambar
Data
Rajah
Graf
Carta

Ucapan
Ulasan
Komentar
Laporan
Temu bual
Pengumuman
Wawancara


Anda boleh menggabungjalinkan bahan-bahan ini mengikut keperluan masa yang diperuntukkan di samping mempunyai pertalian dan urutan yang baik.

Lihat contoh yang berikut:

1. Berita → ulasan
2. Iklan → surat permohonan → temu duga → surat jawapan.

Penyerapan

Penyerapan merupakan proses penyebatian dan menyatupadukan pengetahuan atau unsur pengetahuan daripada satu mata pelajaran lain sebagai isi pelajaran bagi sesuatu mata pelajaran yang diajar. Dalam pengajaran Bahasa Melayu unsur ilmu, nilai, dan kemahiran bernilai tambah seperti kemahiran berfikir, kemahiran belajar, dan kajian masa depan boleh diserapkan.

Dalam program KBSR, penyerapan boleh dilihat dalam dua aspek utama iaitu aspek pembelajaran dan aspek komunikasi.

(i) Aspek Pembelajaran

Aspek ini boleh membantu murid untuk :

a. Menambahkan kefahaman dan kemahiran untuk mematuhi arahan dan peraturan melalui aktiviti yang dijalankan;
b. Membentuk sikap ingin menambahkan ilmu pengetahuan;
c. Meluaskan ruang untuk meneroka bidang ilmu yang mereka minati;
d. Memupuk corak pemikiran yang terbuka dan sentiasa ingin tahu;
e. Membentuk pemikiran yang rasional, logik, objektif, dan positif; dan
f. Meluaskan ruang untuk meneroka bidang ilmu yang diminati.

(ii) Aspek komunikasi

Penyerapan yang dilakukan dapat :

a. Membantu murid menguasai pengetahuan tentang penggunaan perbendaharaan kata, pemilihan laras bahasa, tatabahasa, kegunaan intonasi, dan perlakuan bukan bahasa yang lain mengikut konteks;
b. Memahami dan menerima serta mengamalkan aspek nilai yang sesuai untuk perkembangan diri; dan
c. Menguasai dan mengamalkan tingkah laku yang bersesuaian dan diterima oleh rakan sebaya dan masyarakat.

Penyerapan dalam KBSR merangkumi dua perkara, iaitu :

(a) Pengetahuan atau isi pelajaran.
(b) Nilai murni.

(a) Pengetahuan atau isi pelajaran
• Bahan atau kandungan isi pelajaran daripada mata pelajaran lain seperti Agama Islam, Pendidikan Moral, Pendidikan Seni, Matematik, Kajian Tempatan, Muzik, Sains, dan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan yang digunakan sebagai isi kandungan dalam satu mata pelajaran untuk mata pelajaran lain.
• Pelbagai karya sastera seperti pantun, syair, dan sajak.
• Pengetahuan am seperti hal ehwal semasa dan hal ehwal dalam negeri.
• Hal ehwal budaya, warisan, dan kemasyarakatan.

(b) Nilai Murni

Nilai murni boleh diterapkan dengan berbagai-bagai cara sepanjang pengajaran dan secara terancang dalam aktiviti pembelajaran. Strategi utama untuk pembinaan nilai murni ialah melalui aktiviti secara individu, berkumpulan, atau kelas.

Kadangkala nilai murni tidak dinyatakan secara terus, tetapi boleh disampaikan secara terancang dalam satu waktu pengajaran dan pembelajaran. Pemupukan nilai murni ini boleh dilakukan melalui aktiviti yang melibatkan murid secara aktif seperti gerak kerja kumpulan dan kerja projek.Setelah selesai membaca konsep penyerapan, hasilkan peta konsep untuk memudahkan anda memahaminya.1.5.3 Penilaian

Penilaian merupakan satu proses atau aktiviti yang bersistematik bagi memperoleh maklumat yang berguna dalam menentukan sesuatu prestasi. Dalam KBSR penilaian merupakan satu proses untuk menguji, mengukur, dan membuat pertimbangan mengenai kebolehan atau kemahiran dan kefahaman murid berdasarkan objektif pengajaran dan pembelajaran.
Dalam program KBSR, terdapat tiga jenis aktiviti penilaian iaitu :

1. Penilaian mengesan penguasaan
2. Penilaian mengesan kemajuan
3. Penilaian mengesan pencapaian


Penilaian Mengesan
Penguasaan
Penilaian ini dijalankan ketika guru berada dalam bilik darjah. Tujuannya untuk mengesan kelemahan penguasaan murid dalam sesuatu kemahiran bahasa yang sedang diajarkan, supaya kelemahan itu dapat dibetulkan dengan serta merta.

Penilaian Mengesan Kemajuan
Biasanya penilaian ini dilakukan selepas beberapa kemahiran dalam sesuatu topik selesai diajarkan. Penilaian ini bertujuan mengesan kemajuan murid tentang kemahiran yang telah dipelajari supaya dapat menentukan siapa yang memerlukan aktiviti pengayaan atau pemulihan.

Penilaian Mengesan Pencapaian
Penilaian ini dijalankan selepas guru mengajarkan beberapa topik pelajaran, biasanya dalam tempoh satu penggal. Tujuan penilaian ini diadakan ialah untuk mengesan pencapaian murid dalam beberapa topik pelajaran untuk menentukan kedudukan murid dalam kumpulan masing-masing.


Aktiviti Penilaian

Pada amnya ketiga-tiga aktiviti penilaian di atas boleh digolongkan kepada dua jenis iaitu :

1. Penilaian formatif
2. Penilaian sumatif

Penilaian Formatif

Penilaian ini melibatkan penaksiran yang sistematik yang dilakukan sepanjang masa pengajaran dan pembelajaran sebaik sahaja guru dapat mengesan tahap penguasaan sesuatu unit kemahiran pelajaran muridnya. Maklumat yang dikumpulkan boleh digunakan dengan segera dan berterusan untuk membimbing murid dan membantu guru dalam mencapai matlamat sesuatu pengajaran dan pembelajaran.

Penilaian formatif ini menggunakan pemerhatian, latihan, dan senarai semak untuk mengesan dengan segera sama ada murid itu sudah menguasai sesuatu kemahiran yang sedang diajar. Guru boleh menggunakan maklumat ini untuk membimbing murid memperbaiki kelemahan mereka ketika pembelajaran berlangsung atau semasa membuat latihan.

Penilaian ini bukan bermaksud untuk mengukur atau menggredkan pencapaian dan kebolehan murid, sebaliknya boleh menjadi alat dorongan untuk pembelajaran seterusnya. Murid yang lemah sepatutnya mendapat bimbingan sementara murid yang pintar seharusnya disajikan dengan aktiviti pengayaan yang mencabar.

Semasa melakukan penilaian formatif secara tak formal, guru perlu melaksanakan langkah-langkah yang berikut :

a. Menentukan unit atau tajuk pembelajaran;
b. Menentukan tahap atau peringkat pencapaian yang dikehendaki;
c. Menyusun perkara yang akan diuji dalam unit;
d. Membina item ujian;
e. Mengesyorkan langkah pemulihan, pengukuhan, dan pengayaan bagi kemahiran yang berkaitan.

Penilaian Sumatif

Penilaian ini mengukur pencapaian terhadap objektif yang luas merangkumi kesemua tajuk dan bidang yang diajar dalam satu jangka masa tertentu. Dengan cara ini, guru dapat menentukan setakat mana objektif pengajaran sudah dicapai di samping dapat membandingkan pencapaian seseorang murid dengan murid lain.

Penilaian sumatif dilakukan secara formal dengan menggunakan ujian kertas-pensel, kemahiran amali atau soal jawab secara lisan. Sebaik sahaja selesai memeriksa jawapan murid, markah dan gred akan diberi untuk direkodkan dalam senarai semak dan rekod profil murid.

Maklumat daripada penilaian sumatif boleh digunakan oleh guru untuk menentukan siapa yang memerlukan pemulihan atau pengayaan, atau menempatkan semula murid dalam kumpulan yang lebih sesuai. Di samping itu, maklumat yang diperoleh dapat membantu guru untuk menaksir keberkesanan pengajarannya dan pembelajaran muridnya.

1.5.4 Pemulihan

Dalam konteks ini pemulihan dihubungkan dengan kanak-kanak yang menghadapi kesulitan pembelajaran. Pengajaran pemulihan merupakan langkah khas yang guru lakukan untuk membantu murid yang menghadapi masalah pembelajaran tertentu dalam menguasai kemahiran asas membaca, menulis, dan mengira. (3M) Sebaik sahaja masalah pembelajaran dikesan dan dikenal pasti, program ini dilaksanakan. Murid pemulihan perlu diberikan pengajaran pemulihan mengikut kadar kemampuan murid menguasai sesuatu kemahiran supaya jurang perbezaan antara mereka dengan murid lain dapat dikurangkan atau dihapuskan sama sekali.

Objektif program pemulihan

Antara objektif strategi pemulihan ini adalah untuk membolehkan murid:

a) menguasai kemahiran tertentu dengan mengikuti aktiviti yang sesuai dengan mereka;
b) Mendapat layanan dan kemudahan belajar yang sesuai dengan kemampuan dan perkembangan mental individu;
c) Mengurangkan masalah yang dihadapi melalui bantuan guru;
d) Mengembangkan potensi dan minat mereka dalam pelajaran ke taraf yang lebih maju;
e) Mendapat peluang yang sama dengan melibatkan diri dalam aktiviti sosial sama ada di dalam atau di luar bilik darjah;
f) Membina, memperoleh, dan mengembangkan sikap percayakan diri sendiri dan berdikari; dan
g) Dapat meneruskan pelajaran mereka dalam sistem persekolahan biasa yang bersesuaian dengan keperluan masing-masing.

1.5.5 Pengayaan

Pengayaan adalah sejenis aktiviti pembelajaran yang menarik dan mencabar untuk memberi peluang kepada murid mengembangkan sifat ingin tahu, semangat berdikari, daya kreativiti, dan semangat kepemimpinan. Pengayaan disediakan untuk semua murid sama ada kumpulan cerdas, sederhana, atau lemah. Aktiviti pengayaan berlainan daripada aktiviti pembelajaran kemahiran asas. Aktiviti ini diberikan kepada murid selepas mereka berjaya menguasai kemahiran asas tertentu. Murid menggunakan kemahiran yang telah dikuasai untuk menjalankan aktiviti pengayaan. Aktiviti pengayaan akan meluaskan pengalaman dan pengetahuan murid sejajar dengan kebolehan dan minat mereka dalam bidang tertentu.


Objektif Pengayaan

Di bawah dicatatkan beberapa objektif pengayaan. Selepas membacanya, cuba bincangkan dengan rakan anda:

a. menggunakan kemahiran yang telah dikuasai dalam pelajaran biasa untuk memperluaskan pengalaman dan pengetahuan mereka dalam pelajaran tertentu;
b. Melakukan kegiatan pembelajaran yang menarik dan mencabar kebolehan mereka;
c. Melahirkan daya cipta melalui pemikiran dan kegiatan serta kebolehan untuk menilai sesuatu hasil kerja sendiri;
d. Meminati dan menguasai bacaan luas dengan membuat rujukan terhadap pelbagai bahan dan sumber pengetahuan;
e. Berminat untuk belajar sendiri dan berdikari untuk membolehkan mereka meneruskan pembelajaran seumur hidup.

Sebagai guru, anda perlu mengambil kira beberapa perkara semasa merancang aktiviti pengayaan. Antaranya adalah seperti yang berikut:

a. Menggunakan daya usaha sendiri;
b. Membuat kerja sendiri dan hasilan kendiri;
c. Memberikan penekanan kepada aktiviti yang bersifat kreatif dan eksperimental;
d. Menggunakan kaedah dan organisasi yang mudah ubah
e. Melibatkan pembacaan luas; dan
f. Memberikan peluang bagi mengembangkan sifat kepimpinan sosial.

Program pengayaan boleh dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti, termasuklah:
• Pembelajaran akses kendiri;
• Kerja projek;
• Bacaan tambahan;
• Permainan dan rekreasi; dan
• Pembelajaran berbantukan komputer.