Rabu, 26 Ogos 2009

3.1 Peringkat Kemahiran Membaca

Sebagai guru, anda harus berusaha mencari jalan untuk membantu murid-murid menguasai kemahiran membaca supaya mereka menjadi pembaca yang cekap. Dengan ini, diharapkan mereka akan berjaya dalam semua mata pelajaran di semua peringkat. Untuk tujuan tersebut, anda perlu tahu peringkat-peringkat kemahiran membaca yang patut dilalui oleh murid-murid anda. Berikut diturunkan peringkat-peringkat kemahiran membaca yang mesti anda beri perhatian:

3.1.1 Peringkat Kesediaan Membaca

• Bilakah seseorang kanak-kanak itu bersedia untuk belajar membaca? Dalam masyarakat moden kini, ibu bapa meletakkan harapan yang tinggi untuk melihat anak-anak mereka menguasai kemahiran membaca seawal yang mungkin. Oleh itu, sebagai guru, anda harus mengambil inisiatif sendiri untuk mencari pendekatan yang berkesan bagi merealisasikan harapan tersebut.

• Pelbagai takrif dikaitkan dengan kesediaan membaca. Umumnya peringkat ini dikatakan sebagai satu peringkat yang menyediakan kanak-kanak dengan bacaan awal atau bacaan asas. Kamorearx dan Lee (1943) berpendapat bahawa setiap peringkat membaca merupakan langkah ke arah kesediaan membaca untuk peringkat seterusnya. Oleh itu, guru harus memberi perhatian yang berterusan terhadap peringkat kesediaan membaca ini.

• Dechant (1977) menyenaraikan faktor yang mempengaruhi kesediaan membaca kanak-kanak seperti yang berikut ;

1. perkembangan persepsi
2. perkembangan intelek
3. peringkat kedewasaan termasuk faktor jantina
4. latar belakang dan pengalaman kendiri
5. kemahiran membeza melalui pendengaran dan penglihatan
6. perkembangan bahasa
7. perkembangan pancaindera
8. kesihatan
9. sikap, motivasi, minat dan keinginan untuk membaca
10. perkembangan sosial dan emosi
11. kaedah dan prosedur pengajaran

• Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia (1979) telah mengenal pasti kemahiran yang diperlukan pada peringkat kesediaan membaca seperti yang berikut:
1. kemahiran melihat dan mengenal pasti bentuk-bentuk yang sama dan berbeza
2. kemahiran mendengar dan mengenal pasti bunyi-bunyi yang sama dan berbeza
3. kemahiran menghubung bentuk huruf dengan bunyi
4. kemahiran mengenal semua huruf
5. kemahiran menggabungkan bunyi huruf menjadi suku kata dan suku kata menjadi kata yang bermakna
6. kemahiran mengamati bentuk-bentuk yang sama dan berbeza yang mempunyai perbezaan makna
7. kemahiran mencerakin kata kepada suku kata dan seterusnya huruf dan bunyi
8. kemahiran mengkoordinasi gerak mata dan tangan

• Kesimpulannya, untuk membolehkan kanak-kanak menguasai peringkat kesediaan membaca ini, anda sebagai guru hendaklah membimbing kanak-kanak menguasai pelbagai kemahiran lain yang akan membantu mereka mencapai kemahiran membaca dengan lebih mudah.3.1.2 Peringkat Prabacaan

• Kanak-kanak perlu dibekalkan pelbagai kemahiran lain supaya peringkat prabacaan mereka dapat dilalui dengan sempurna. Berikut ialah kemahiran yang perlu diberi perhatian;

1. kemahiran menyesuaikan bentuk-bentuk yang sama
2. memilih bentuk-bentuk yang sama dan berbeza
3. mengecam dan membiasakan diri dengan bentuk-bentuk huruf
4. mengelaskan benda atau gambar mengikut kumpulan
5. menyusun benda atau gambar mengikut urutan
6. mengecam bentuk-bentuk huruf kecil dan besar
7. memadankan huruf mengikut urutan.

• Pada peringkat ini, anda sebagai guru harus pandai merancang aktiviti yang menarik supaya murid-murid anda dapat menguasai pelbagai kemahiran yang berkaitan dengan berkesan. Anda boleh mengisi aktiviti prabacaan murid-murid anda dengan permainan huruf, suku kata dan perkataan.

• Selain itu, aktiviti-aktiviti melukis dan menulis hendaklah berkait rapat dengan huruf atau simbol yang diperkenalkan kepada murid-murid.

• Anda mesti ingat bahawa membaca tidak mungkin berlaku sekiranya murid-murid tidak dapat mengenal pasti simbol atau perkataan serta memahami maknanya. Oleh itu, apabila anda melaksanakan pengajaran peringkat prabacaan, anda perlu memberi penekanan terhadap simbol dan maknanya.
• Untuk melaksanakan tujuan di atas, anda harus bijaksana memilih kaedah serta pendekatan yang sesuai dan berkesan supaya apa-apa yang anda lakukan benar-benar dapat menolong murid-murid anda. Antara kaedah dan pendekatan yang boleh anda pilih adalah seperti yang berikut:

1. Kaedah Abjad
2. Kaedah Fonik
3. Kaedah Suku Kata
4. Kaedah Perkataan
5. Kaedah Ayat dan Cerita
6. Pendekatan Cerakinan
7. Pendekatan PEBAS
8. Pendekatan Gabungan Bunyi Kata
9. Pendekatan Abjad-Suku Kata

• Bagaimana anda melaksanakan pengajaran membaca peringkat prabacaan? Berikut ialah sedikit penerangan untuk panduan anda:

1. Pastikan murid-murid mengenali huruf dan membunyikannya dengan
betul
2. Bimbing mereka menggabungkan huruf konsonan dengan huruf
vokal supaya menjadi suku kata
3. Murid-murid dilatih tubi mengeja suku kata
4. Kukuhkan daya penglihatan dan pengamatan murid-murid dengan latihan melukis bentuk-bentuk yang menyerupai huruf dan seterusnya latihan menulis huruf.

• Setelah meneliti keterangan di atas, anda jangan lupa bahawa ada perkara yang perlu anda ambil perhatian. Berikut ialah perkara-perkara tersebut:

1. Penguasaan bahasa lisan:
Anda mesti memastikan murid-murid menguasai bahasa lisan dengan baik supaya mereka mampu menterjemah huruf atau lambang tulisan kepada bunyi-bunyi tertentu. Oleh itu, bahan bacaan yang dipilih haruslah mengandungi perkataan-perkataan yang sudah ada dalam pengalaman murid-murid.

2. Penglihatan:
Paparkan bentuk huruf secara visual dengan jelas. Cara ini akan membantu murid-murid mengenal huruf, suku kata dan perkataan dengan cepat dalam latihan mengeja. Seterusnya, murid-murid akan mengenal huruf dan bentuknya serta mampu mengenal pasti persamaan dan perbezaan huruf-huruf tersebut.

3. Pendengaran:
Latih tubi mengeja suku kata perlu dilakukan untuk menajamkan
pendengaran kanak-kanak. Melalui latihan ini murid-murid dapat
mengenali bunyi-bunyi yang sama dan berbeza dalam perkataan.

4. Hubungan huruf dengan bunyinya:
Latihan mengeja hendaklah dijalankan secara sistematik supaya
murid-murid dapat menghubungkan huruf dengan bunyinya. Anda
patut mengenal pasti strategi yang menarik untuk mengelakkan rasa
jemu murid-murid apabila melakukan latihan ini.

5. Peraturan membaca dari kiri ke kanan:
Dalam tulisan Rumi, susunan dan peraturan membacanya ialah dari kiri ke kanan.

6. Gabung jalin semua aspek bahasa:
Anda perlu ingat bahawa untuk mengukuhkan kemahiran membaca di kalangan murid-murid, anda mesti memulakannya dengan kemahiran mendengar, bertutur dan menulis terlebih dahulu. Untuk merangsang minat murid-murid, anda boleh menjalankan aktiviti bercerita atau menyanyi untuk mengenal perkataan-perkataan dalam pelajaran membaca.

7. Merangsang dan menghidupkan minat murid:
Sebagai guru, anda patut mengetahui apa yang diminati oleh murid-murid anda. Biasanya kanak-kanak amat gemar akan gambar atau kad-kad yang berwarna-warni. Oleh itu, latihan membaca melalui aktiviti bercerita atau menyanyi perlu digandingkan dengan alat-alat bantu mengajar yang menarik. Anda boleh memilih mana-mana alat atau bahan yang berikut;

i. kad-kad huruf
ii. kad-kad suku kata
iii. kad-kad perkataan
iv. carta bergambar
v. pita rakaman
vi. carta huruf-huruf vokal dan konsonan
vii. carta huruf-huruf kecil dan besar dan lain-lain yang sesuai.

3.1.3 Membaca secara mekanis

• Untuk membolehkan murid-murid anda membaca secara mekanis, anda harus mengajarkan kemahiran-kemahiran yang berikut kepada mereka;

1. membunyikan huruf dalam perkataan
2. membunyikan huruf yang ditunjukkan
3. membaca perkataan bergambar
4. mengumpulkan perkataan-perkataan yang mempunyai persamaan huruf awal
5. membaca perkataan yang sama rimanya sacara nyaring
6. memadankan perkataan yang sama sebutannya
7. mengecam dan menyebut perkataan berdasarkan bunyi huruf, suku kata atau perkataan lain yang terkandung di dalamnya
8. membaca ayat yang mengandungi perkataan-perkataan yang telah dipelajari
9. membaca bahan-bahan bacaan secara nyaring dengan intonasi dan sebutan yang betul

• Kemahiran-kemahiran di atas harus diajar melalui latihan atau aktiviti yang dibantu dengan alat atau bahan pengajaran yang menarik supaya murid-murid tidak jemu.


3.1.4 Membaca dan memahami

• Pada peringkat ini, kemahiran yang diperlukan ialah kemahiran belajar dan berfikir. Antara kemahiran tersebut adalah seperti yang berikut;

1. menyesuaikan ayat dengan gambar yang diberi
2. menggambarkan isi bahan bacaan yang dibaca dalam bentuk rajah
3. memahami peta, graf, carta, rajah, jadual dan data
4. menyatakan erti perkataan baru yang sesuai mengikut konteks
5. menggunakan perkataan yang sesuai untuk menjelaskan pendapat sendiri berdasarkan fakta-fakta yang terdapat dalam bahan bacaan
6. menyatakan pokok persoalan dalam sesuatu ayat
7. menceritakan semula cerita yang pernah dibaca
8. memberi keterangan untuk menyokong atau menolak sesuatu penyataan
9. menyatakan satu maklumat yang menarik perhatian dalam bahan yang dibaca
10. memahami bahan-bahan berbentuk teknikal yang berkaitan dengan sesuatu ilmu pengetahuan.

• Setelah meneliti kemahiran-kemahiran di atas, cuba anda bayangkan betapa besarnya peranan anda sebagai guru dalam melaksanakan amanah membimbing murid-murid supaya menguasai pelbagai kemahiran dari peringkat rendah hingga ke peringkat yang tertinggi. Oleh itu, mulakan bimbingan anda terhadap kemahiran membaca dan memaham dari peringkat awal lagi.

• Walau bagaimanapun anda jangan lupa pada tujuh perkara yang telah disebutkan di atas tadi kerana tujuh perkara itu dapat dijadikan panduan untuk merancang pengajaran peringkat-peringkat membaca yang berkesan.


3.1.5 Bacaan intensif

• Bacaan intensif ialah bacaan yang dilakukan secara teliti dengan bimbingan guru. Penelitian akan mengambil kira aspek isi dan bahasa. Oleh itu, anda sebagai guru, harus memberi penerangan tentang struktur perkataan yang sukar supaya murid-murid dibantu mengembangkan perbendaharaan kata mereka.

• Proses bacaan yang meneliti aspek isi ini melibatkan kemahiran membaca kritis, kemahiran memaham dan kemahiran mengesan idea dalam bahan bacaan yang dibaca.

• Aspek bahasa yang diteliti sewaktu membaca, mendedahkan murid-murid pada aspek tatabahasa yang meliputi komponen morfologi dan sintaksis. Oleh yang demikian, anda sebagai guru bahasa Melayu mesti menguasai ilmu tatabahasa supaya murid-murid anda mendapat bimbingan semaksimum mungkin.

• Jika anda dapat membimbing murid-murid pada peringkat bacaan intensif dengan menggunakan kaedah, pendekatan dan teknik yang berkesan, anda akan berjaya melahirkan murid-murid yang;

1. boleh membaca dengan baik dan betul dari segi sebutan dan intonasi.
2. dapat membaca dengan lancar dan tahu menggunakan tanda bacaan yang betul
3. cekap merujuk kamus untuk mencari makna perkataan dalam ayat dan seterusnya mengayakan mereka dengan perbendaharaan kata
4. boleh menilai dan mengulas isi atau idea yang tersurat serta tersirat dalam bahan yang dibaca
5. dapat mengesan dan menikmati unsur estetik dalam bahan yang dibaca
6. dapat mengenal pasti pelbagai laras bahasa
7. boleh membuat rumusan atau kesimpulan daripada bahan yang dibaca

3.1.6 Bacaan ekstensif

• Bacaan ini dilakukan di luar kelas secara kendiri tanpa bimbingan guru. Murid-murid boleh membaca bahan bacaan sebanyak mungkin dalam tempoh yang tidak terhad.

• Proses bacaan akan melibatkan penelitian indeks, daftar kata, judul, bab, kandungan dan sebagainya untuk mendapatkan maklumat umum.

• Bahan bacaan harus daripada pelbagai laras dan bidang ilmu kerana murid-murid sepatutnya merasa puas, seronok, dan terhibur selepas aktiviti membaca tersebut.

• Walaupun bacaan ini merupakan aktiviti kendiri, anda sebagai guru perlu menggerak dan meragsang murid-murid anda supaya menguasai kemahiran ini kerana melalui bacaan ektensif anda dapat melahirkan murid-murid yang;

1. boleh membaca sendiri tanpa disuruh
2. lancar membaca
3. kaya dengan pengetahuan
4. minat membaca
5. tinggi daya pemikiran kreatif dan kritisnya
6. boleh menguasai dan menggunakan gaya bahasa prosa serta puisi dengan baik
7. mahir merujuk kamus dalam usaha mencari makna perkataan sukar yang ditemui
8. mempunyai kepantasan membaca dan memaham yang berkualiti.
• Anda harus memainkan peranan sebagai fasilitator. Bimbing murid-murid anda membuat senarai semak atau catatan tentang faedah dan peningkatan yang mereka peroleh hasil bacaan ekstensif yang telah dilakukan.

3.3 Pemilihan dan penghasilan bahan kemahiran membaca


• Pengajaran kemahiran membaca perlu disokong oleh penggunaan bahan bantu yang sesuai dengan tahap pencapaian murid-murid. Terdapat banyak bahan yang boleh digunakan, tetapi seseorang guru harus pandai membuat pilihan supaya bahan itu betu-betul dapat membantu. Berikut ialah kriteria-kriteria yang boleh dijadikan asas untuk membuat pilihan bahan, khususnya untuk kemahiran membaca;

1. kandungannya berguna dan penting kepada murid-murid
2. isi kandungan dan persembahannya sesuai dengan keadaan serta nilai semasa
3. isi kandungan mempunyai hubungan dengan objektif yang hendak dicapai
4. isi kandungannya dapat mengembangkan daya pemikiran kreatif dan kritis murid-murid
5. isi kandungannya dapat membantu murid-murid memantapkan peringkat-peringkat pemahaman mereka

• Sebagai guru yang kreatif dan positif, anda tidak boleh hanya bergantung kepada bahan-bahan yang sudah sedia ada sahaja, tetapi anda mesti mempunyai inisiatif untuk menghasilkan bahan sendiri untuk membantu murid-murid anda belajar dengan lebih berkesan.Kalau nak menghasilkan bahan-bahan yang menarik dan berkesan cuba kaji kriteria berikut, cikgu ya!


1. bahannya sederhana, mudah dihasilkan dan boleh digunakan dalam pelbagai situasi
2. bahannya tidak mudah rosak, senang disimpan dan boleh digunakan berkali-kali
3. bahan itu harus mengandungi idea yang disusun dengan menggunakan bahasa yang gramatis
4. pengisian gambar atau bentuk-bentuk grafik mengandungi mesej yang mampu menajamkan daya pemikiran murid-murid
5. menggunakan pelbagai laras dan ragam bahasa yang dapat mencungkil daya ingin tahu murid-murid
6. bahan harus dalam pelbagai bentuk supaya murid-murid tidak jemu, contohnya, tidak hanya dalam bentuk petikan sahaja.
7. bahan harus dalam pelbagai bentuk supaya murid-murid tidak jemu.

Diharapkan bahan ini dapat menambah pemahaman anda.

Contoh-contoh persembahan boneka
Literasi Bahasa Melayu WAJ 3104 (PGRS PSV )

Literasi Bahasa

Literasi bahasa atau dalam bahasa Melayu pernah juga disebut sebagai “kenal atau celik huruf” suatu masa dahulu bermaksud kemampuan minimum untuk membaca dan menulis dalam sesuatu bahasa. Konsep literasi bahasa akan menjadi lebih meluas daripada istilah kenal huruf yang kita ketahui selama ini apabila perbincangan menyentuh tentang aspek pemahaman bacaan dan penulisan yang berkesan serta menggunakan daya pemikiran sepenuhnya dalam pembacaan.
Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bnagsa Bersatu (UNESCO) mendefinisikan seseorang yang mempunyai keupayaan literasi ialah seseorang yang dapat membaca dan menulis suatu pernyataan yang pendek dan mudah dalam kehidupan hariannya. Walaupun begitu, masih ramai yang tidak mempunyai keupayaan literasi yang dapat membantu mereka menggunakan kemahiran membaca dan menulis dalam bahasa tersebut dalam kehidupan harian mereka dengan cara yang lebih daripada memahami penulisan tersebut semata-mata. Satu tahap kemahiran literasi yang tertentu diperlukan untuk menjadikan kemahiran membaca dan menulis dalam bahasa tersebut diperlukan bagi membolehkan literasi dalam bahasa tersebut berfungsi. Tahap keupayaan membaca dan menulis bagi mengukur tahap literasi sebenarnya semakin meningkat selaras dengan peredaran masa serta meningkatnya kemajuan masyarakat menggunakan bahan bercetak dan sumber maklumat pelbagai media.
Kegiatan literasi (termasuk kegiatan mendengar, bertutur, memaca, menulis dan berfikir) dalam sesuatu bahasa ialah satu proses membina makna (Brozo, 1999). Makna dibina menerusi interaksi antara seseorang individu dengan teks serta konteks persekitaran yang dialaminya. Literasi memberi peluang kepada seseorang individu untuk menikmati dan menghargai keupayaan untuk berinteraksi dengan orang lain, dengan teks dan dengan suasana persekitrannya.


Konsep Kesediaan Membaca

Kesediaan membaca bermaksud kemampuan seseorang untuk menerima pengajaran dari segi mental, emosi dan fizikal. Secara ringkasnya, ia melibatkan sebarang aktiviti sebelum sesuatu peringkat bacaan dimulakan, samada peringkat mendirikan asas, mengukuhkan asas atau peringkat yang lebih tinggi.
Dari segi fizikal, kemampuan kanak-kanak dilihat dari sudut keupayaan alat-alat sebutannya menghasilkan bunyi-bunyi yang diajarkan, keupayaan matanya mengecam bentuk, dan keupayaan pendengarannya mengecam bunyi-bunyi.
Dari segi emosi, kemampuan kanak-kanak dilihat dari segi minatnya terhadap bahan-bahan bacaan dan minatnya untuk mendengar bacaan terutamanya bahan cerita.
Dari segi mental, kemampuan kanak-kanak dilihat dari segi keupayaannya mengingat apa yang telah diberitahu dan kebolehannya menyatakan semula apa-apa yang telah diketahuinya.
Walaupun ramai antara kanak-kanak yang masuk ke darjah satu hari ini telah dapat membaca atau sekurang-kurangnya telah dapat mengenal huruf dan ramai juga yang telah dapat membaca dengan lancar, namun sejumlah besar kanak-kanak yang masih tidak dapat membaca apabila mereka telah sampai ke darjah enam dan sesetengahnya telah masuk ke tingkatan satu. Disinilah timbulnya persoalan sama ada kanak-kanak tersebut memang tidak mempunyai kemampuan untuk “belajar” membaca ataupun bilakah masa yang sesuai bagi seseorang kanak-kanak itu mula diajar membaca.
Kedua-dua soalan ini mungkin boleh dijawab dalam dua bab yang berbeza, namun bagi ibu bapa, kedua-duanya sama penting kerana bagi golongan pertama, mereka sentiasa berharapan agar anak mereka dapat menguasai kemahiran membaca seberapa awal yang mungkin dan satu golongan lagi mahukan anak mereka dapat menguasai kemahiran membaca pada peringkat umur yang paling rendah, supaya anak tersebut dapat menguasai kemahiran dan “ilmu” yang lain di sekolah dengan seberapa awal yang boleh.
Peringkat Menyediakan Murid
Pada peringkat ini, guru hendaklah memberi perhtian kepada dua perkara penting:
1. Perasaan murid-murid
2. Bahasa murid-murid
Tujuan peringkat kesediaan:
1. supaya dapat menimbulkan kemahuan dan keinginan kanak-kanak untuk meluaskan lagi pengalamannya yang telah sedia ada.
2. melatih kanak-kanak supaya boleh memerhati sesuatu dengan baik dan cuba mengecamnya.
3. untuk memberi peluang kanak-kanak merapatkan dirinya dengan guru bagi menimbulkan keyakinan.
4. untuk membina tabiat gemar membaca dan manghargai apa yang dibaca.
Langkah untuk mancapai tujuan kesediaan membaca.
1. banyakkan bermain-main dengan kanak-kanak, misalnya berbual-bual, bersoal jawab secara tidak formal.
2. adakan pelajaran ringan seperti menyanyi, berlakon, bercerita.
3. bina asas bahasa kanak-kanak melalui pertuturan. Beri galakan dan bimbingan.
4. tambahkan perbendaharaan kata kanak-kanak dari semasa ke semasa.
Peringkat mendirikan asas bacaan
Antara perkara-perkara penting yang perlu diberi perhatian:
1. segala bahan yang hendak diajarkan hendaklah dipilih, dikawal dan disusun dengan baik. Ajarkan perkataan, rangkai kata dan ayat mudah.
2. ABBM hendkalah lengkap untuk menimbulkan minat kanak-kanak.
3. isi pelajaran hendaklah berkait rapat dengan pengalaman dan sesuai dengan perkembangan jiwa kanak-kanak.
4. gunakanlah gambar atau warna yang menarik hati untuk memberi dorongan.
5. guru hendaklah selalu memberi galakan dan bimbingan supaya tidak membunuh semangat kanka-kanak untuk terus belajar membaca.
6. guru hendaklah memikirkan kaedah dan teknik mengaar yang sesuai dan berkesan.

Aktiviti Kesediaan Membaca
Syed Abu Bakar (1994) mengkategorikan aktiviti kesediaan membaca kepada dua, peringkat prabacaan dan peringkat bacaan. Peringkat prabacaan meliputi kemahiran pengamatan pendengaran, kemahiran pengamatan penglihatan, aktiviti koordinasi psikomotor, latihan menajamkan daya ingatan dan latihan bahasa pertuturan. Peringkat bacaan pula meliputi kemahiran mengenal abjad hingga membaca ayat.
Untuk mencapai tujuan ini, aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam Buku Sumber Bahasa Malaysia Tahun 1 (1983) boleh dijadikan panduan.
AKTIVITI PENGAMATAN PENGLIHATAN
Aktiviti Pengamatan Penglihatan 1
Menghimpun gambar benda maujud yang sama jenis, warna dan saiz.
Bahan
Pelbagai gambar kereta, baju, buku.
Aktiviti Murid
Murid mengelaskan gambar yang telah dicampuradukkan oleh guru. Aktiviti ini dilaksanakan secara individu, kelas dan kumpulan.
Aktiviti Pengamatan Penglihatan 2
Menggunting dan menampal berbagai gambar mengikut tajuk di papan kenyataan atau di buku skrap kelas.
Bahan
Gambar benda hidup, benda bukan hidup, benda yang boleh dimakan, benda yang tidak boleh dimakan, pakaian dan alat tulis-menulis.
Aktiviti Guru / Murid
1. Guru berbincang dengan murid tentang benda hidup dan benda bukan hidup.
2. Murid menyebut ‘benda hidup’ atau ‘benda bukan hidup’ sebagai respons terhadap kad benda yang diimbaskan oleh guru.
3. Guru memberi murid kad gambar dan murid melekatkan kad itu di papan kenyataan mengikut tajuknya seperti benda hidup, pakaian, alat tulis-menulis dan lain-lain.
4. Murid menggunting gambar dan menampalkannya dalam buku skrap mengikut tajuk tertentu.
AKTIVITI PENGAMATAN PENDENGARAN
Aktiviti Pengamatan Pendengaran
Mengetuk benda satu persatu untuk mendapatkan pelbagai bunyi dan mengecam perbezaan bunyinya.
Bahan
Paku, tin, batang kayu, meja, tempurung, batu
Aktiviti Guru / Murid
1. Guru memperkenalkan benda-benda yang menghasilkan bunyi seperti tin, paku, tempurung, batang kayu, meja dan batu.
2. Guru mengetuk benda itu satu persatu beberapa kali dan murid mendengarnya.
3. Guru mengetuk dua benda yang berlainan. Murid menyatakan sama ada bunyi benda itu sama atau tidak.
4. Murid menyanyi lagu ‘Mari Bergembira’ dengan meniru nyanyian daripada pita rakaman atau nyanyian guru sendiri.
AKTIVITI PERGERAKAN TANGAN DAN MATA
Aktiviti Pergerakan Tangan dan Mata
Membentuk benda daripada plastisin, tanah liat atau bubur kertas dan lain-lain.
Bahan
Plastisin, tanah liat, dan bubur kertas
Aktiviti Guru / Murid
1. Buat satua atau dua benda daripada bahan yang diberi sebagai contoh.
2. Berikan bahan kepada murid dan minta mereka membentuk benda atau model yang disukainya.
3. Minta murid menceritakan hasil kerja mereka.


ASAS MEMBACA –KAEDAH PANDANG DAN SEBUT
1. Nyatakan konsep membaca menggunakan kaedah pandang dan sebut
• Membunyikan perkataan atau rangkai kata berdasarkan pengalaman melalui gambar
• Membunyikan ayat melalui gambar yang ada cerita

2. Huraikan cara perlaksanaan:
a. Menyebut perkataan
Kaedah ini dikenali sebagai kaedah perkataan. Mengecam dan mengenal perkataan dengan memandang keseluruhannya. Setelah perkataan dicam, perkataan tersebut tidak dibunyikan dan dieja tetapi terus disebut. Pada peringkat permulaan, perkataan-perkataan yang disampaikan mengikut kaeadah ini disertakan dengan gambar.

b. Mencerakinkan perkataan menjadi suku kata
Kaedah ini dikenali sebagai kaedah rangkai kata. Cara ini ialah satu cara yang berlainan atau berlawan prinsipnya dengan cara menyebut perkataan. Cara ini berdasarkan prinsip analisa atau cerakin atau dengan perkataan lain mencerai-ceraikan satu bahagian yang besar kepada bahagian-bahagian yang kecil. Misalnya dalam mengajar ayat; Nina ada baju merah

BIL PENDEKATAN CERAKINAN CONTOH
1 Perkenalkan ayat Nina ada baju merah
2 Perkenalkan rangkai kata Baju merah, Nina ada
3 Perkenalkan perkataan Nina, ada, baju, merah
4 Perkenalkan suku kata Ni, na, da, ba, ju, me
5 perkenalkan huruf A, b, c, d, e,

c. Membaca ayat
Kaedah ini juga dikenal sebgai kaedah ayat. Kanak-kanak diminta mengecam terus ayat-ayat yang pendek dan mudah dengan tidak mengeja satu-satu perkataan yang terkandung di dalamnya. Setelah mengecam, kanak-kanak diminta terus membaca. Pengulangan serta latih tubi perlu diperbanyakkan.


ASAS MEMBACA – KAEDAH ABJAD

1. Nyatakan konsep kaedah abjad
Kanak-kanak dilatih menyebut dan menghafal nama-nama huruf a hingga z terlebih dahulu sebelum diajar membaca perkataan.

2. Huraikan cara perlaksanaan:
a. Menyebut nama huruf
Melalui kaedah ini, kanak-kanak diajar menyebut dan menghafal huruf-huruf ‘a’ hingga ‘z’ mengikut susunan.
b. Mengeja suku kata
Kaedah ini adalah lanjutan daripada kaedah abjad. Penekanan diberikan pada huruf konsonan dan vokal (K dan V). Huruf konsonan dicantumkan dengan huruf vokal, menjadi suku kata (KV). Suku-kata suku-kata tersebut digabungkan pula menjadi perkataan. Pada peringkat permulaan, perkataan bersuku kata terbuka diperkenalkan (cth; buku, baca dan saya)
c. Mengeja perkataan dan frasa
Kaedah ini amat popular dalam pengajaran bacaan Bahasa Inggeris dan juga dikenali sebagai ‘Kaedah Pandang dan Sebut’. Perkataan diperkenalkan kepda kanak-kanak melalui kad-kad perkataan. Sambil menunjukkan kad imbasan murid diminta menyebut perkataan-perkataan tersebut beberapa kali.

3. Jelaskan ciri-ciri pemilihan dan penggunaan bahan bantu mengajar bagi kaedah tersebut
• Kad suku kata
• Kad perkataan
• Kad ayat
• Carta cerita pendek ( Big Book )

KAD SUKU KATA
ja + lan = jalan
Tulisan berwarna di atas menunjukkan gabungan suku kata KV + KVK.
ja berwarna biru
lan berwarna merah
Penggunaan tulisan berwarna pada setiap perkataan juga adalah penting. Ia bertujuan untuk memudahkan kumpulan sasaran mengenal pasti dan membezakan antara suku kata KV dan KVK. Malahan penggunaan warna pada suku kata juga dapat memudahkan murid untuk mengeja ataupun membaca sesuatu perkataan yang diberi. Secara tidak langsung, aktiviti ini dapat membantu murid membaca cepat .

KAD PERKATAAN
memasak
tembikai

Kad ini masih lagi menggunakan tulisan berwarna supaya murid dapat menyebut suku kata berdasarkan warna tertentu pada perkataan tersebut. Pengkaji dapat melihat peningkatan murid yang tidak perlu mengeja apabila diberi kad-kad perkataan ini.

KAD AYAT
1. Ibu memasak nasi lemak di dapur.
2. Hobi kakak saya membaca buku cerita.
3. Adik saya gemar melukis gambar pemandangan
4. Lawatan ke Zoo Melaka telah dibatalkan


ASAS MEMBACA-KAEDAH FONETIK

1. Nyatakan konsep kaedah fonotik
Melalui kaedah ini, bunyi-bunyi yang berkait dengan huruf-huruf diperkenalkan terlebih dahulu. Bunyi-bunyi hurfu digabungkan menjadi perkataan.

2. Huraikan cara pelaksanaan.
a. Membunyikan huruf
Murid-murid diajar membunyikan huruf-huruf konsonan dan vokal berdasarkan bunyi-bunyi yang berkait dengan huruf tersebut.
Contoh: - ‘a’ disebut ‘a’, ‘i’ disebut ‘i’ (huruf vokal disebut seakan sama seperti kaedah abjad)
- ‘b’ disebut ‘beh’, ‘c’ disebut ‘ceh’, ‘k’ disebut ‘keh’.

b. Membatang dan membunyikan suku kata
Melalui kaedah ini, murid-murid membatang suku kata daripada huruf-huruf konsonan dan vokal. Bagi peringkat permulaan, penggunaan suku kata terbuka lebih digalakkan.
Contoh:
‘ba’, ‘ka’, ‘ju’, ‘ki’, ‘ma’, ‘ta’, ‘be’, ‘se’
Kemudian, murid-murid diajar untuk membunyikan suku kata – suku kata tersebut mengikut bunyi-bunyi yang telah ditetapkan.

c. Membunyikan perkataan / frasa / ayat
Bagi kaedah ini, murid-murid diajar membina perkataan dengan menggunakan suku kata - suku kata yang telah dipelajari. Kemudian, murid-murid diajar untuk membunyikan suku kata – suku kata tersebut menjadi satu perkataan yang bermakna.


Contoh:
‘ba + ju = baju’
‘ka + ki = kaki’
‘ma + ta = mata’

3. Pemilihan Bahan Bantu Mengajar
Kad Huruf
‘a’ / ‘A’
‘b’ / ‘B’
‘c’ / ‘C’
Pada peringkat awal, murid-murid diajar huruf kecil terlebih dahulu sebelum diperkenalkan dengan huruf besar. Penggunaan warna pada kad-kad huruf digalakkan agar dapat menarik minat murid.

Kad Suku Kata
bu + ku = buku
da + du = dadu
Penggunaan kad suku kata dimulai dengan suku kata terbuka dahulu iaitu KV + KV atau V + KV. Huruf-huruf dalam setiap suku kata diwarnakan bagi memudahkan murid-murid membezakan V dan KV.

Kad Perkataan
kereta
kerusi
Kad perkataan masih menggunakan suku kata berwarna supaya murid dapat membezakan suku kata yang membentuk perkataan tersebut.
#Sila buat rujukan lain untuk memahami tajuk di atas.