Rabu, 20 Januari 2010

BM 1 Sem 2 Latihan : PPISMP PK

UJIAN KETRAMPILAN TATABAHASA (MORFOLOGI)
Nama: _____________________________________
Tarikh:

Jawab semua soalan. Anda hanya diminta membulatkan jawapan yang betul.

1. Pilih perkataan yang betul imbuhannya: menghadkan, mengecam, mencat
2. Kenal pasti akronim gabungan huruf awal dalam bahasa Melayu: Taska, MPPM, KLIA
3. Yang manakah yang merupakan akronim gabungan suku kata: cergas, cermat, cerpen
4. Perkataan yang diimbuhkan dikenali sebagai: kata imbuhan, kata terbitan, kata awalan
5. Awalan juru- bermaksud kemahiran atau kepakaran: betul, salah
6. Awalan memper- ialah awalan yang membentuk kata kerja: betul, salah
7. Perkataan bercetak tebal dalam ayat “Bulu burung merak itu berkilat.”: kata adjektif,
kata kerja, kata nama
8. Akhiran -in, -at, -ah banyak terdapat pada kata pinjaman bahasa Arab: betul, salah
9. Antonim bagi perkataan bercetak tebal dalam ayat “Seniman P. Ramlee berbakat luar
biasa”: senimaniwati, seniwati, senimanita
10. Perkataan perlantikan ialah contoh pengimbuhan yang salah: betul, salah
11. Akhiran –kan digunakan pada kata adjektif sahaja: betul, salah
12. Apitan memper-... untuk kata adjektif tidak memperlukan akhiran –kan: betul, salah
13. Perkataan gemalai dan gemilang ialah contoh kata terbitan bersisipan: betul, salah
14. Yang manakah bukan kata majmuk bebas: atur cara, terima kasih, lut sinar
15. Pilih perkataan yang betul ejaannya: tengahari, ubah suai, gambar rajah
16. Anak emas, buah tangan dan kaki bola ialah contoh kata majmuk: betul, salah
17. Matahari digolongkan sebagai kata majmuk yang mantap: betul, salah
18. Mencampur adukkan ialah kata majmuk berapitan: betul, salah
19. Bukit bukau bukan kata ganda, kerana: bukau ada makna tersendiri; bukau seerti
dengan bukit; bukau tiada makna apa-apa
20. Lelaki dan jejaka ialah contoh kata ganda separa: betul, salah
21. Gunung-ganang dikatakan kata ganda kerana ganang sekadar berfungsi untuk
menimbulkan rentak kepada bunyi gunung: betul, salah
22. Allahyarhamah Datin Seri Endon binti Dato’ Mahmud ialah contoh kata nama khas
hidup manusia: betul, salah
23. Set telefon, langsir, dan meja ialah contoh kata nama am abstrak: betul, salah


24. Pilih kata nama khas hidup bukan manusia: Philips, Pak Belang, Sang Bedal
25. Penggunaan kata ganti nama diri ketiga istimewa kedudukannya dalam binaan ayat pasif bahasa Melayu: betul, salah
26. Kata ini dan itu ialah kata ganti tunjuk untuk maksud yang lebih umum: betul, salah
27. Penggunaan frasa disana, disini, disitu salah caranya kerana di berfungsi sebagai imbuhan: betul, salah
28. Kata kerja transitif ialah kata kerja yang mempunyai objek /penyambut: betul, salah
29. Kata kerja transitif aktif boleh dipasifkan: betul, salah
30. Kata kerja menguning dalam ayat Padi menguning di sawah. ialah contoh kata kerja tak transitif berpelengkap: betul, salah
31. Kata kerja beransur dalam ayat Dia beransur sihat. Ialah contoh kata kerja tak transitif berpelengkap: betul, salah
32. Terdapat lapan jenis penggunaan kata adjektif dalam situasi komunikasi bahasa Melayu: betul, salah
33. Ayu Madihah bertambah ayu apabila mengukir senyuman ketika menyambut tunangnya, Nawi. Perkataan ayu tergolong sebagai kata adjektif keadaan: betul, salah
34. Perkataan baru asalnya ialah baharu, iaitu kata adjektif untuk merujuk kepada masa: betul, salah
35. Perkataan dan, atau, tetapi hendaklah ditulis dalam huruf kecil apabila digunakan bersama-sama kata nama khas: betul, salah
36. Kata pemeri ialah dan adalah mempunyai fungsi yang sama dalam ayat: betul, salah
37. “Ya, benar sungguh katamu itu.” ialah contoh penggunaan kata pembenar:betul, salah
38. Penggunaan kata bilangan dalam rangkai kata Mesyuarat Agung Tahunan Ke-lima akan diadakan di Melaka: betul, salah
39. Saya tidak bersalah dalam hal itu. Penggunaan kata nafi ini betul / salah caranya.
40. Di dalam membincangkan isu tersebut, Malaysia bersikap berkecuali: betul, salah


BERBAHASALAH SECEKAPNYA KERANA BAHASA IALAH JIWA KEPADA BANGSA.
SANGGUPKAH ANDA MENJADI MANUSIA TANPA JIWA?

BM 1 Sem 2 : PPISMP PK

PENGAPLIKASIAN MORFOLOGI BAHASA MELAYU


Pengenalan


Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur, bentuk dan penggolong kata. Struktur kata bermaksud susunan bunyi ujaran atau lambang (tulisan) yang menjadi unit tatabahasa yang bermakna. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa sama ada bentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan. Penggolongan kata pula ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan latar fungsi dengan anggota lain dalam golongan yang sama.


3.1 Akronim

Akronim ialah kata singkatan yang terbentuk dengan menggabungkan huruf awal, suku kata atau gabungan kombinasi awal dan suku kata daripada satu rangkai kata.
Ditulis serta dilafazkan sebagai satu kesatuan yang wajar. Akronim tergolong ke dalam kata tunggal, seperti dalam contoh-contoh di bawah:
LUTH MARA ABIM Tabika
cerpen purata Bernama Pernas
Intan


3.2 Imbuhan

Imbuhan ialah bentuk morfem yang tidak boleh hadir secara bersendirian dalam ayat. Ia harus diimbuhkan pada bentuk yang lain, iaitu dengan kata dasar. Imbuhan dapat dibahagikan kepada empat jenis, iaitu:


3.2.1 Awalan

Hadir sebelum kata dasar.

1. Menunjukkan perbuatan bagi diri
sendiri

2. Menunjukkan perbuatan bagi ayat
pasif

3. Menunjukkan mempunyai4. Menunjukkan mengeluarkan

5. Menunjukkan bilangan yang sedia
ada - Shita berjalan di tepi tasik untuk
melapangkan fikirannya

- Soalan Ani belum berjawab


- Setiap pelajar berhasrat untuk
melanjutkan pelajaran hingga ke
peringkat Ph.D.

- Pokok rambutan itu telah berputik

- Mereka berdua berkelah di pantai
Cherating


3.2.2 Akhiran

Hadir sesudah kata dasar.

1. Hasil perbuatan


2. Besar


3. Alat / perkakas

4. Keadaan / rupa sesuatu


5. Tempat


6. Tempoh / waktu - Pukulan Razif telah menumpaskan
lawannya

- Angin itu bertiup dari daratan ke
lautan

- Acuan agar-agar itu terlalu kecil

- Perompak itu dalam lingkungan
umur 20-an

- Sebuah empangan baru akan dibina
di kawasan itu

- Majalah mingguan itu sangat laris
dijual


3.2.3 Imbuhan Sisipan

Hadir di celah kata dasar.

-el- -er- -em-
1. telapak
2. telunjuk
3. gelanggang keruping
seruling
gerigi kemuning
gemuruh
kemuncup
3.2.4 Imbuhan Apitan

Hadir secara mengapit kata dasar secara serentak.

Maksud Contoh
1. Kena oleh perbuatan asalnya2. Menamai zat perbuatan3. Tempat perbuatan


4. Hasil perbuatan


5. Alat - Pelantikan Zahir sebagai ketua
pengarah syarikat itu telah
mendapat sokongan ramai.

- Pertandingan Menulis Cerpen itu
medapat sambutan hangat daripada
para remaja.

- Banyak bot yang berlabuh di
pelabuhan itu.

- Ayah tidak berpuas hati dengan
penjelasan adik.

- Barang-barang perhiasan di keadai
itu sangat cantik.


3.2.5 Imbuhan Pinjaman

Imbuhan Maksud Contoh
maha- teragung maharaja
tata- suatu susunan tatacara
pra- sebelum praperakaunan
swa- sendiri swatenaga
tuna- tiada tunakarya
eka- satu ekafungsi
dwi- dua dwibahasa
tri- tiga tribulan
panca lima pancasila
-man pelaku lelaki seniman
-wati pelaku wanita peragawati
-nita tidak pranita
bi- mencirikan sifat biadab
i-
-wi yang terkandung dalam kata dasar abadi
sejarawi
-iah sifat alamiah
-in
-at kata nama lelaki dan perempuan mukminin
muslimat
hadirat
pro- setuju probarat
anti- tanda melawan antisosial
poli- banyak poliklinik
auto- secara bersendirian automatik
sub- sebahagian subsistem
supra melebihi suprasegmen
-isme ajaran komunisme
-ik kajian linguistik
-si proses / keadaan klasifikasi
-al keadaan kritikal
-is ahli cerpenis3.3 Kata Majmuk

Proses pemajmukan ialah proses yang merangkaikan dua kata atau lebih, dan bentuk baru yang terhasil akan membawa makna yang tertentu. Kata majmuk dieja terpisah dan bertindak sebagai satu unit. Bentuk kata majmuk tidak boleh menerima sebarang penyisipan unsur lain. Contoh kata majmuk adalah seperti berikut:


3.2.1 Kata Majmuk Rangkai Kata Bebas

Contohnya: alat tulis nasi minyak kerusi malas


3.2.2 Kata Majmuk Istilah Khusus

Contohnya: batu kapur carta pai kanta tangan


3.2.3 Kata Majmuk Maksud Kiasan

Contohnya: kaki ayam duit kopi berat tangan

Terdapat juga sebilangan bentauk kata majmuk yang disebut sebagai kata majmuk mantap iaitu dieja secara serangkai, seperti dalam contoh berikut:
antarabangsa apabila padahal olahraga warganegara3.4 Kata Ganda

Proses penggandaaan dalam bahas Melayu ialah proses yang menggandakan kata dasar. Dalam proses demikian, kata dasar boleh mengalami penggandaan penuh atau separa. Kata dasar juga boleh digandakan secara berentak, iaitu berdasarkan bunyi tertentu. Tiga jenis penggandaan dalam bahasa Melayu adalah seperti yang berikut:


3.3.1 Penggandaan Penuh

Contohnya: pulau-pulau buku-buku cantik-cantik


3.3.2 Penggandaan Separa

Contohnya: jejari sesisir lelangit


3.3.3 Penggandaan Berentak

Contohnya: sayur-mayur lauk-pauk gunung-ganang3.5 Golongan Kata Nama

Kata nama ialah perkataan yang menyatakan nama bagi sesuatu seperti orang, benda, binatang, tempat, konsep, dan sebagainya. Kata nama dapat diikuti dengan frasa yang atau yang sangat. Penanda bagi kata nama ialah setiap kata nama dapat didahului oleh kata bilangan, penjodoh bilangan dan kata penentu ini / itu.


3.5.1 Jenis Kata Nama

Terdapat tiga jenis kata nama dalam bahasa Melayu:
a) Kata nama am: adik, sayur, sekolah, lorong, keindahan
b) Kata nama khas: Asraf, Jibrail, Malaysia
c) Kata ganti nama: saya, awak, dia

Kata nama dapat berfungsi sebagai:
a) Subjek ayat: Amir tiba.
b) Pelengkap kata kerja: Abang menjadi guru.
c) Objek langsung kata kerja: Bapa menulis surat.
d) Objek tak langsung: Abang membacakan ibu surat itu.
e) Objek kata depan: Surat daripada Kamal.
f) Kata nama juga dapat berada pada kedudukan kepunyaan: Itu beg Aishah.


3.5.2 Kata Ganti Nama

Kata ganti nama ialah perkataan yang digunakan bagi menggantikan nama benda atau orang yang tidak disebutkan secara khusus. Kata ganti nama dan subgolongannya dapat digambarkan seperti dalam rajah yang berikut:a) Kata ganti nama tunjuk

Kata ganti nama tunjuk terdiri daripada perkataan ini dan itu, bagi merujuk perkara-perkara atau benda-benda yang dekat dan jauh.

b) Kata ganti nama diri tanya

Kata ganti nama diri tanya digunakan bagi merujuk benda atau orang dalam bentuk pertanyaan, dan biasanya menggunakan perkataan apa, siapa, dan mana.

c) Kata ganti nama diri orang

Kata ganti nama diri orang digunakan bagi menggantikan nama orang dan terbahagi kepada ganti nama diri orang pertama, ganti nama diri orang kedua, dan ganti nama diri orang ketiga, seperti yang berikut:

Kata ganti diri orang pertama Kata ganti diri orang kedua Kata ganti diri orang ketiga
saya
aku
beta
kami
kita saudara
awak
kamu
engkau
anda dia
beliau
mereka
ia
baginda3.6 Golongan Kata Kerja

Kata kerja ialah perkataan yang digunakan untuk menunjukkan perbuatan atau keadaan melakukan sesuatu.


3.6.1 Jenis Kata Kerja

Terdapat dua jenis kata kerja:
a) Kata kerja transitif
b) Kata kerja tak transitif

Setiap kata kerja dapat disertai oleh kata bantu (sudah, telah, belum) atau diperluas dengan perkataan dengan (berjalan dengan cepat, menendang dengan kuat).


3.6.2 Kata Kerja Transitif

Kata kerja transitif ialah kata kerja yang diikuti objek. Kata kerja transitif tidak boleh berdiri sendiri tanpa objek. Kata kerja transitif seperti menendang bola, menelefon kawan, memukul anjing, dan memakan nasi. Penggunaan kata kerja transitif dapat diperlihat seperti dalam contoh ayat:

Subjek Kata Kerja Transitif Objek
1. Ammar
2. Ibu
3. Penjaja
4. Bapa membaca
menanak
menjual
membasuh buku setiap pagi
nasi
ikan
kereta semalam

Oleh sebab itu, setiap ayat yang mempunyai kata kerja transitif perlu mempunyai objek untuk menerangkan dengan lengkap tentang perbuatan yang dilakukan.


3.6.3 Kata Kerja Tak Transitif

Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang sempurna maknanya dan dapat berdiri sendiri dalam ayat dengan tidak memerlukan objek. Kata kerja tak transitif seperti menangis, berenang, berdering, dan mendarat. Kesemua contoh kata kerja tersebut tidak perlu diikuti objek kerana maknnya sudah sempurna. Contoh:
1. Jam loceng itu berdering (pagi tadi).
2. Gadis itu menangis (kerana bapanya meninggal dunia).
3. Air sungai itu mengalir (deras).
4. Pesawat itu mendarat (di landasan).


3.6.4 Kata Kerja Tak Tarnsitif Tak Berpelengkap

Kata kerja tak transitif tanpa pelengkap ialah kata kaerja yang tidak memerlukan objek atau penyambut sesudahnya, dan boleh berdiri sendiri sebagai frasa predikat seperti contoh berikut:

Kata kerja tak transitif tak berpelengkap
Kata kerja tak transitif tanpa pelengkap.Contohnya:

1. Semua orang sudah datang.
2. Dia suka menyanyi.
3. Emak sedang berdoa.

Kata kerja tak transitif tanpa pelengkap yang diikuti unsur keterangan. Contohnya:

1. Semua orang sudah datang ke majlis itu.
2. Budak itu menyanyi pada malam hari.
3. Dia suka bergurau dengan adik kecilnya.
4. Emak sedang berdoa dengan khusyuknya.

Kata kerja tak transitif berpelengkap pula mesti diikuti oleh pelengkap untuk menyempurnakan maksud ayat. Pelengkap hadir selepas kata kerjat tak transitif, seperti dalam contoh-contoh berikut:


3.6.5 Kata Kerja Tak Transitif

Kata kerja tak transitif
a) Kata nama sebagai pelengkap. Contohnya:
1. Dia menjadi guru bahasa Melayu.
2. Saya ada wang.
3. Rumahnya bertiangkan batang menanti.

a) Kata adjektif sebagai pelengkap. Contohnya:
1. Buah-buahan itu menjadi busuk.
2. Kesihatan Ahmad bertambah baik.
3. Peserta itu tidur lena.

a) Frasa sendi nama sebagai pelengkap. Contohnya:
1. Adik berjalan-jalan di tepi pantai.
2. Burung itu hinggap di dahan pokok.
3. Pelajar itu melawat ke Putrajaya.3.7 Golongan Kata Adjektif

Kata adjektif, juga dikenali sebagai kata sifat, ialah perkataan yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa adjektif. Frasa adjektif boleh terdiri daripada satu atau beberapa perkataan yang mengandungi kata adjektif dan unsur lain seperti kata bantu atau kata penguat. Ayat yang mempunyai kata adjektif adalah seperti contoh yang berikut:

Ahmad sangat pandai bermain muzik.
Pemuda itu baik sungguh.
Buah cempedak itu enak sekali.


3.7.1 Jenis-jenis Kata Adjektif

Kata adjektif tidak mempunyai subgolongan yang ketara, tetapi berdasar kriteria makna, kata adjektif dapat dibahagikan sekurang-kurangnya sembilan (9) kriteria, seperti berikut:

1. Kata adjektif sifat / keadaan

Kata adjektif sifat / keadaan ialah perkataan yang digunakan bagi menerangkan sifat atau keadaan sebagai unsur keterangan kepada kata nama, seperti contoh berikut:
Contoh perkataan: kuat pintar nakal
keras lemah sihat
bijak cergas jahat
Contoh ayat: 1. Budak nakal selalu kena marah.
2. Dia lemah dalam matematik.
3. Kubu pertahanan pemberontak itu amat kuat.
4. Anak Pak Kamar bijak sekali.
5. Peserta itu berdiri dengan cergas.


2. Kata adjektif warna

Kata adjektif warna sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi pengertian warna, seperti contoh berikut:
Contoh perkataan: jingga perang hitam
putih biru kelabu
Contoh ayat: 1. Adik suka pakai baju hijau.
2. Pakaian pelajar sekolah berwarna putih.
3. Baju kesukaan saya berwarna kuning.
4. Kereta merah itu kepunyaan abang.
5. Dia memiliki mata berwarna biru.


3. Kata adjektif ukuran

Kata adjektif ukuran sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi pengertian ukuran, seperti contoh yang berikut:
Contoh perkataan: tebal gemuk panjang
nipis kurus pendek
tinggi rendah kecil
Contoh ayat: 1. Buku tebal itu sudah saya baca.
2. Anaknya masih kecil lagi.
3. Badannya semakin kurus.
4. Kertas nipis itu tidak boleh digunakan lagi.
5. Pokok itu semakin hari semakin tinggi.


4. Kata adjektif bentuk

Kata adjektif bentuk sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi maksud rupa bentuk, seperti contoh berikut:
Contoh perkataan: lurus bulat bujur
bengkok leper bundar
lonjong buncit tajam
Contoh ayat: 1. Jalan lurus mudah dilalui.
2. Bentuk buah kelapa itu lonjong.
3. Mukanya bujur sirih.
4. Pinggan leper itu untuk pinggan makan.
5. Matanya tajam memandang ke hadapan.

5. Kata adjektif waktu

Kata adjektif waktu sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi pengertian konsep masa, seperti contoh yang berikut:
Contoh perkataan: kerap awal sering
jarang lewat silam
baharu dahulu lampau
Contoh ayat: 1. Kedatangannya lewat hari ini.
2. Dia berada di kampus sehari suntuk.
3. Kenangan silam sukar dilupakan.
4. Nenek masih menyimpan barang-barang lama.
5. Cikgu menasihatkan kami supaya datang awal.


6. Kata adjektif jarak

Kata adjektif jarak sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi makna konsep ruang seperti contoh yang berikut:
Contoh perkataan: nyaris dekat
hampir jauh
Contoh ayat: 1. Rumahnya tidak jauh dari Pejabat Pos.
2. Universiti itu dekat dengan lebuhraya.
3. Dia berdiri hampir dengan kereta saya.


7. Kata adjektif cara

Kata adjektif cara sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi pengertian keadaan kelakuan atau ragam, seperti contoh yang berikut:
Contoh perkataan: pantas deras ligat
lambat gopoh perlahan
laju cermat cepat
Contoh ayat: 1. Kereta itu dipandu dengan laju.
2. Siapa cepat dia dapat.
3. Gasing itu berpusing ligat.
4. Arus sungai itu sangat deras.
5. Dia cermat apabila berbelanja.

8. Kata adjektif perasaan

Kata adjektif perasaan ialah perkataan yang digunakan sebagai unsur keterangan kepada kata nama yang memberi pengertian atau konsep perasaan, seperti contoh yang berikut:
Contoh perkataan: kasih takut malu
sayang hendak geram
cinta rindu marah
Contoh ayat: 1. Dia masih marah kepada saya.
2. Nenek itu terlalu kasih akan cucunya.
3. Mereka amat rindu akan kampung halaman.
4. Kanak-kanak itu takut akan kucing.
5. Pemuda itu masih malu untuk bersuara.


9. Kata adjektif pancaindera

Kata adjektif pancaindera sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang membawa konsep sentuh, dengar, pandang, bau, dan rasa seperti contoh yang berikut:
 Indera sentuh
Contoh perkataan: lembik kasar licin
halus kesat keras
Contoh ayat: 1. Lantai itu licin kerana baru dicuci.
2. Kulit mukanya sangat halus.
3. Kain yang kesat itu ialah kain lap.
4. Buku itu berkulit keras.
5. Dawai kasar itu untuk dibuat ampaian.
 Indera dengar
Contoh perkataan: nyaring lembut mersik
merdu garau serak
Contoh ayat: 1. Suaranya merdu bagai buluh perindu.
2. Teriakannya nyaring sungguh.
3. Kebanyakan lelaki bersuara garau.
4. Saya suka mendengar suaranya yang lembut.
5. Alunan musik itu mersik.
 Indera pandang
Contoh perkataan: comel hodoh molek
cantik buruk segak
Contoh ayat: 1. Pemuda segak itu guru saya.
2. Kakaknya suka berpakaian cantik.
3. Rumah buruk itu tidak berpenghuni.
4. Dia ingin mengahwini pemuda tampan.
5. Pakaian pengantin itu molek sungguh.
 Indera bau
Contoh perkataan: wangi hanyir harum
busuk hancing tengik
Contoh ayat: 1. Bunga ros itu harum baunya.
2. Bangkai ikan itu menyebabkan bau hanyir.
3. Nasi tengik itu tidak boleh dimakan.
4. Setiap hari dia memakai minyak wangi.
5. Bau busuk itu datangnya dari lori sampah.
 Indera rasa
Contoh perkataan: manis kelat masam
masin payau lazat
Contoh ayat: 1. Setiap hari kita minum air tawar.
2. Semua orang suka makanan lazat.
3. Buah limau masam rasanya.
4. Saya tidak suka minum ubat pahit.
5. Kuih tradisional itu terlalu manis.


3.8 Golongan Kata Tugas

Golongan kata yang bersifat pelbagai jenis (keterangan) yakni terkandung dalamnya golongan-golongan kecil yang berbeza tetapi mempunyai satu sifat yang sama iaitu tidak boleh menjadi unsur inti bagi frasa nama, frasa kerja, dan frasa adjektif.
Kata tugas masuk ke dalam ayat, klausa atau frasa untuk mendukung maksud sesuatu tugas sintaksis tertentu. Fungsi kata tugas dalam ayat adalah sebagai pemeri, penerang, penentu, penghubung, pembenar, penguat, penegas, dan beberapa tugas yang lain.
Berikut disenaraikan kelompok katatugas dengan contoh-contoh kata yang berfungsi bagi mendukung sesuatu tugas dalam sintaksis tertentu.

kata hubung : dan, atau, tetapi
kata seru : wah,amboi, ci
kata tanya : apa, berapa, siapa
kata perintah : sila, tolong, harap
kata pangkal ayat : hatta, maka, syahadan
kata bantu : akan, sudah, pernah
kata penguat : sangat, amat, paling
kata penegas : juga, lah, tah, kah, pun
kata nafi : tidak, bukan
kata pemeri : ialah, adalah
kata sendi nama : di, dari, dalam, daripada
kata pembenar : ya, betul, benar
kata bilangan : dua, segala, banyak
kata arah : atas,